Ngày bắt đầu
Giờ bắt đầu
Nội dung
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
17/06/2024 Thứ 2
08:00
Dự Tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 (cả ngày) HĐND Tỉnh Đ/c Hoạch - PGĐ Thị xã Kỳ Anh
08:00
Họp Tổ thẩm định GPMT nhà máy bao bì Đức Thọ Đ/c Sơn - PGĐ Theo GM số 336/GM-STNMT P. Giao ban Tầng 5 STNMT
14:30
Họp Tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường của Dự án “Điều chỉnh nâng công suất khai thác và chế biến mỏ đá xây dựng tại khu vực Khe Lài, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh” Đ/c Sơn - PGĐ Theo GM số 338/GM-STNMT P. Giao ban Tầng 5 STNMT
18/06/2024 Thứ 3
08:00
Dự Tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 (cả ngày) HĐND Tỉnh Đ/c Cường - PGĐ huyện Đức Thọ
14:00
Họp Ủy ban nhân dân tỉnh nghe các nội dung trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 và các nội dung thuộc thẩm quyền UBND tỉnh Đ/c Sơn - PGĐ; Phòng KS, đất đai 1, Thanh tra Sở VP UBND tỉnh
19/06/2024 Thứ 4
14:30
Dự Tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND Tỉnh Đ/c Hoach - PGĐ huyện Nghi Xuân
21/06/2024 Thứ 6
08:00
Dự Hội nghị phổ biến, tuyên truyền Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Bộ TN&MT Đ/c Cường - PGĐ TP Hà Nội
08:00
Dự Tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 (cả ngày) HĐND Tỉnh Đ/c Khanh - PGĐ huyện Cẩm Xuyên