Địa Phương

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm
52/2021/QĐ-UBND 26/11/2021 UBND Tỉnh Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường
15/2021/QĐ UBND 25/03/2021 UBND Tỉnh Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
822/STNMT-ĐĐ1 15/03/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường HƯỚNG DẪN Xây dựng phương án điều tra, rà soát, tổng hợp và phê duyệt quỹ đất sản xuất nông nghiệp thuộc quỹ...
37/2020/QĐ-UBND 01/12/2020 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định một số nội dung của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền của...
37/2020/QĐ-UBND 01/12/2020 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định một số nội dung của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền của...
3888/HD-STNMT 12/11/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường HƯỚNG DẪN Về việc công nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử...
12/ 2020/QĐ-UBND 20/04/2020 UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường
08/2020/QĐ-UBND 31/03/2020 UBND tỉnh Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2020 trên địa bàn tỉnh
2/2020/QĐ-UBND 21/01/2020 UBND tỉnh Về việc ủy quyền xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
61/2019/QĐ-UBND 19/12/2019 UBND tỉnh Về việc Ban hành Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
172/2019/NQ-HĐND 15/12/2019 HĐND tỉnh Nghị quyết thông qua Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
33/2019/QĐ-UBND 17/06/2019 UBND tỉnh Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, ban hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà...
1417/QĐ-UBND 15/05/2019 UBND tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của...
14/2019/QĐ-UBND 15/03/2019 UBND tỉnh Ban hành Bộ đơn giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
11/ 2019/QĐ-UBND 29/01/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
08/2019/QĐ-UBND 28/01/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ủy quyền xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh
48/ 2018/QĐ-UBND 29/11/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên...
QĐ - số: 46/2018/QĐ-UBND 27/11/2018 Ủy ban nhân nhân tỉnh Về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất năm 2015 trên toàn tỉnh
46/2018/QĐ-UBND 27/11/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
34/2018/QĐ-UBND 02/10/2018 UBND tỉnh Hà Tĩnh Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất...