Địa Phương

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm
1/2022/QĐ-UBND 05/01/2022 UBND Tỉnh Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
52/2021/QĐ-UBND 26/11/2021 UBND Tỉnh Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường
15/2021/QĐ UBND 25/03/2021 UBND Tỉnh Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
37/2020/QĐ-UBND 01/12/2020 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định một số nội dung của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền của...
37/2020/QĐ-UBND 01/12/2020 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định một số nội dung của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền của...