Địa Phương

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm
33/2019/QĐ-UBND 17/06/2019 UBND tỉnh Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, ban hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà...
1417/QĐ-UBND 15/05/2019 UBND tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của...
14/2019/QĐ-UBND 15/03/2019 UBND tỉnh Ban hành Bộ đơn giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
11/ 2019/QĐ-UBND 29/01/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
08/2019/QĐ-UBND 28/01/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ủy quyền xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh
48/ 2018/QĐ-UBND 29/11/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên...
46/2018/QĐ-UBND 27/11/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
QĐ - số: 46/2018/QĐ-UBND 27/11/2018 Ủy ban nhân nhân tỉnh Về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất năm 2015 trên toàn tỉnh
34/2018/QĐ-UBND 02/10/2018 UBND tỉnh Hà Tĩnh Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất...
88/NQ-HĐND 18/07/2018 Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2018
90/NQ-HDND 18/07/2018 Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị Quyết thông qua quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030
23/ 2018/QĐ-UBND 15/06/2018 UBND Tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định...
22/ 2018/QĐ-UBND 04/06/2018 UBND Tỉnh Hà Tĩnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
15/2018/QĐ-UBND 11/05/2018 UBND Tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại các khu kinh tế, khu công...
11/2018/QĐ-UBND 11/04/2018 UBND Tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
1/2018/QĐ-UBND 08/01/2018 UBND Tỉnh Hà Tĩnh Về việc ủy quyền xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh
2/2018/QĐ-UBND 08/01/2018 UBND Tỉnh Hà Tĩnh Về việc quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên...
51/2017/QĐ-UBND 17/11/2017 UBND Tỉnh Hà Tĩnh Về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ tỉnh Hà Tĩnh
Quyết Định 08/2017/QĐ-UBND 10/03/2017 UBND Tỉnh Hà Tĩnh Về việc quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Quyết định 57/2016/QĐ-UBND 29/12/2016 UBND Tỉnh Hà Tĩnh Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định ban hành kèm theo Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 của UBND tỉnh