Trung Ương

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm
136/2018/NĐ-CP 05/10/2018 Chính phủ Sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên...
136/2018/NĐ-CP 05/10/2018 Chính Phủ Sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đế điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực Tài nguyên và...
08/2018/TT-BTNMT 14/09/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
09 /2018/TT-BTNMT 14/09/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
03/2018/TT-BTNMT 14/08/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức...
05/2018/L-CTN 25/06/2018 Quốc Hội Luật đo đạc bản đồ
01/2018/TT-BTNMT 07/02/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar
74/2017/TT-BTNMT 29/12/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư quy định kỹ thuật về lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ
Thông báo 200/TB-BTNMT 11/12/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh về một...
55/2017/TT-BTNMT 08/12/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính
60/2017/TT-BTNMT 08/12/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn
Thông tư 53/2017/TT-BTNMT 04/12/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài nguyên...
51/2017/TT-BTNMT 30/11/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy...
Thông tư 48/2017/TT-BTNMT 20/11/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật khí tượng trên cao và ra đa thời tiết
46/2017/TT-BTTNMT 23/10/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính
Thông tư 40/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thuỷ văn, hải văn, môi trường...
Thông tư 41/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng
Thông tư 42/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo thuỷ văn
Thông tư 43/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật kiểm tra trạm khí tượng trên cáo và ra đa thời tiết
Thông tư 44/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô dôn - bức xạ cực tím