CC BVMT

15:55 11/09/2017

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

Địa chỉ hộp thư

2

Đặng Hữu Bình

Phó Chi cục trưởng

02393.857.972

0914.159.329

binhdh.stnmt@hatinh.gov.vn

3

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Trưởng phòng KSON

02393.857.972

0917.132.628

thuyntt.stnmt@hatinh.gov.vn

4

Phạm Xuân Đức

Trưởng phòng TĐ

02393.693.922

0941.299.555

ducpx.stnmt@hatinh.gov.vn

5

Phan Ngọc Hà

Trưởng Phòng hành chính

-

0912.314.106

hapn.stnmt@hatinh.gov.vn

6

Trần Thị Thành

Chuyên viên

-

0912.730.679

thanhtt.stnmt@hatinh.gov.vn

7

Võ Thị Minh Nguyệt

Chuyên viên

-

0934.535.798

nguyetvtm.stnmt@hatinh.gov.vn

8

Nguyễn Thị Giang

Chuyên viên

-

0972.699.385

giangnt.stnmt@hatinh.gov.vn

9

Lê Thị Tuyết Minh

Chuyên viên

-

0913.853.899

minhltt.stnmt@hatinh.gov.vn

10

Nguyễn Thị Minh Tâm

Chuyên viên

-

0912.925.768

tamntm.stnmt@hatinh.gov.vn

11

Phạm Thị Hồng Lam

Chuyên viên

-

0918.345.986

lampth.stnmt@hatinh.gov.vn

12

Nguyễn Thị Phương Dung

Chuyên viên

-

0962.955.286

dungntp.stnmt@hatinh.gov.vn

13

Đoàn Thị Phượng Thành

Văn Thư

-

0914.333.285

thanhdtp.stnmt@hatinh.gov.vn