bien hai dao

15:52 11/09/2017

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

Địa chỉ hộp thư

1

Phạm Hữu Tình

Chi Cục trưởng

02393.891.820

0914.258.169

tinhph.stnmt@hatinh.gov.vn

2

Đoàn Thị Nga

Chuyên viên

0948.129.276

ngadt.stnmt@hatinh.gov.vn

3

Trần Thi Thanh Huyền Văn Thư 0946.751.266 huyenttt.stnmt@hatinh.gov.vn

4

Trần Thị Thanh Hạnh

Chuyên viên

0912.517.559

hanhttt.stnmt@hatinh.gov.vn

5

Phạm Thị Lợi

Chuyên viên

0912.128.898

loipt.stnmt@hatinh.gov.vn

6

Võ Thị Lan Anh

Kế toán

0913.831.418

anhvtl.stnmt@hatinh.gov.vn