Kiến nghị - Khiếu nại - Tố cáo

Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:

Số 2298/STNMT-TTr ngày 21/8/2018