Lĩnh vực chung

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm
Báo cáo 21/01/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường Báo cáo Kết quả công tác QLNN về tài nguyên và môi trường năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019
451/QĐ-STNMT 28/12/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v kiện toàn đội PCCC khu vực VPS
3246/STNMT-VP 08/11/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v giao đăng ký xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
3191/STNMT-VP 02/11/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v chậm cập nhật trên phần mềm điện tử http://dichvucong.hatinh.gov.vn
3151/STNMT-TTr 31/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v rà soát, cập nhật bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
2898/STNMT-VP 09/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v đề xuất danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân và nộp sáng kiến kinh nghiệm năm 2018.
2900/STNMT-VP 09/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v phê bình, nhắc nhở chậm tham mưu, ban hành văn bản
47/TB/ĐU-STNMT 08/10/2018 Đảng ủy Sở TNMT Hà Tĩnh Thông báo Kết quả chấm bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng
2862/STNMT-VP 05/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v phối hợp tuyên truyền về ngành Tài nguyên và Môi trường
46/ĐU-STNMT 05/10/2018 Đảng ủy Sở TNMT Hà Tĩnh Thông báo Kết luận của BCH Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tại cuộc họp ngày 02/10/2018
253/QĐ-STNMT 13/09/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v thành lập tổ giúp việc triển khai nhiệm vụ chỉnh lý tài liệu năm 2018
2637/ QĐ-UBND 06/09/2018 Uỷ ban nhân dân tỉnh Về việc Phê duyệt (bổ sung) Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Cẩm Xuyên
2631/ QĐ-UBND 05/09/2018 Uỷ ban nhân dân tỉnh Về việc Phê duyệt (bổ sung) Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Lộc Hà
2632/ QĐ-UBND 05/09/2018 Uỷ ban nhân dân tỉnh Về việc phê duyệt (bổ sung) Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Nghi Xuân
2617/ QĐ-UBND 04/09/2018 Uỷ ban nhân dân tỉnh Về việc Phê duyệt (bổ sung) Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Kỳ Anh
2625/QĐ-UBND 04/09/2018 Uỷ ban nhân dân tỉnh Về việc phê duyệt (bổ sung) Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đức Thọ
2613/ QĐ-UBND 31/08/2018 Uỷ ban nhân dân tỉnh Về việc Phê duyệt (bổ sung) Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Vũ Quang
2614/ QĐ-UBND 31/08/2018 Uỷ ban nhân dân tỉnh Về việc Phê duyệt (bổ sung) Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Thạch Hà
2616/ QĐ-UBND 31/08/2018 Uỷ ban nhân dân tỉnh Về việc Phê duyệt (bổ sung) Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Hương Khê
2580/ QĐ-UBND 30/08/2018 Uỷ ban nhân dân tỉnh Về việc Phê duyệt (bổ sung) Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Can Lộc