Lĩnh vực Giao dịch bảo đảm
Stt Tên thủ tục Lĩnh vực thực hiện
1 1.Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất Lĩnh vực Giao dịch bảo đảm
2 2.Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận Lĩnh vực Giao dịch bảo đảm
3 3.Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận Lĩnh vực Giao dịch bảo đảm
4 4.Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở Lĩnh vực Giao dịch bảo đảm
5 5.Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai Lĩnh vực Giao dịch bảo đảm
6 6.Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký Lĩnh vực Giao dịch bảo đảm
7 7.Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp Lĩnh vực Giao dịch bảo đảm
8 8.Xoá đăng ký thế chấp Lĩnh vực Giao dịch bảo đảm
9 9.Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký Lĩnh vực Giao dịch bảo đảm
10 10.Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở Lĩnh vực Giao dịch bảo đảm