Lĩnh vực biển và hải đảo
Stt Tên thủ tục Lĩnh vực thực hiện
1 1. Giao khu vực biển Lĩnh vực biển và hải đảo
2 2. Gia hạn giao khu vực biển Lĩnh vực biển và hải đảo
3 3. Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển Lĩnh vực biển và hải đảo
4 4. Trả lại khu vực biển Lĩnh vực biển và hải đảo
5 5. Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh Lĩnh vực biển và hải đảo
6 6. Cấp Giấy phép nhận chìm ở biển Lĩnh vực biển và hải đảo
7 7. Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển Lĩnh vực biển và hải đảo
8 8. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển Lĩnh vực biển và hải đảo
9 9. Trả lại Giấy phép nhận chìm ở biển Lĩnh vực biển và hải đảo
10 10. Cấp lại Giấy phép nhận chìm ở biển Lĩnh vực biển và hải đảo