Lĩnh vực biển và hải đảo
Stt Tên thủ tục Lĩnh vực thực hiện
1 1.Giao khu vực biển Lĩnh vực biển và hải đảo
2 2.Gia hạn Quyết định giao khu vực biển Lĩnh vực biển và hải đảo
3 3.Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển Lĩnh vực biển và hải đảo
4 4.Trả lại khu vực biển Lĩnh vực biển và hải đảo
5 5.Thu hồi khu vực biển Lĩnh vực biển và hải đảo
6 6.Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh Lĩnh vực biển và hải đảo
7 7.Cấp Giấy phép nhận chìm ở biển Lĩnh vực biển và hải đảo
8 8.Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển Lĩnh vực biển và hải đảo
9 9.Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển Lĩnh vực biển và hải đảo
10 10.Trả lại Giấy phép nhận chìm ở biển Lĩnh vực biển và hải đảo
11 11.Cấp lại Giấy phép nhận chìm ở biển Lĩnh vực biển và hải đảo