Lĩnh vực Môi Trường
Stt Tên thủ tục Lĩnh vực thực hiện
1 1. Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Lĩnh vực Môi Trường
2 2. Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Lĩnh vực Môi Trường
3 3. Chứng nhận cơ sở đã hoàn thành việc thực hiện các biện pháp xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Lĩnh vực Môi Trường
4 4. Thu phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp Lĩnh vực Môi Trường
5 5. Thẩm định Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) Lĩnh vực Môi Trường
6 6. Thẩm định và Phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Lĩnh vực Môi Trường
7 7. Xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường Lĩnh vực Môi Trường
8 8. Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án. Lĩnh vực Môi Trường
9 9. Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Lĩnh vực Môi Trường
10 10. Chấp thuận về môi trường trong trường hợp chủ dự án có những thay đổi về tăng quy mô, công suất; thay đổi công nghệ hoặc bổ sung ngành nghề đầu tư vào khu công nghiệp. Lĩnh vực Môi Trường
11 11. Thẩm định và Phê duyệt Phương án cải tạo phục hồi môi trường/Phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung. Lĩnh vực Môi Trường
12 1.Kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức Lĩnh vực Môi Trường
13 2.Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) Lĩnh vực Môi Trường
14 3.Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường (PA CTPHMT) bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt) Lĩnh vực Môi Trường
15 4.Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản Lĩnh vực Môi Trường
16 5.Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường (PA CTPHMT) đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt) Lĩnh vực Môi Trường
17 6.Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường (PA CTPHMT) đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án cải tạo phục hồi môi trường và thủ tục môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt) Lĩnh vực Môi Trường
18 7.Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường (PA CTPHMT) bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp phương án cải tạo phục hồi môi trường và thủ tục môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt) Lĩnh vực Môi Trường
19 8.Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường Lĩnh vực Môi Trường
20 9.Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp Lĩnh vực Môi Trường
21 10.Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh Lĩnh vực Môi Trường
22 11.Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp Lĩnh vực Môi Trường
23 12.Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất Lĩnh vực Môi Trường
24 13.Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất Lĩnh vực Môi Trường
25 14.Xác nhận hoàn thành từng phần Phương án cải tạo phục hồi môi trường (PA CTPHMT), Phương án cải tạo phục hồi môi trường (PA CTPHMT) bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản Lĩnh vực Môi Trường
26 15.Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Lĩnh vực Môi Trường
27 16.Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án Lĩnh vực Môi Trường
28 17.Thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết Lĩnh vực Môi Trường
29 18.Chứng nhận cơ sở đã hoàn thành việc thực hiện các biện pháp xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Lĩnh vực Môi Trường
30 19. Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Lĩnh vực Môi Trường