Lĩnh vực Môi Trường
Stt Tên thủ tục Lĩnh vực thực hiện
1 20.Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Lĩnh vực Môi Trường