DKTK

15:38 11/09/2017

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

Địa chỉ hộp thư

1

H ồ Nhật Lệ

Trưởng phòng

02393.859.711

0912.106.341

lehn.stnmt@hatinh.gov.vn

2

Lê Văn Hòa

P trưởng phòng

0913.294.393

Hoalv.stnmt@hatinh.gov.vn

3

Tôn Quang Thực

P trưởng phòng

0912.450.245

Thuctq.stnmt@hatinh.gov.vn

4

Lương Anh Tuấn

Chuyên viên

0941.452.288

Tuanla.stnmt@hatinh.gov.vn

5

Võ Văn Tùng

Chuyên viên

0917.847.788

tungvv.stnmt@hatinh.gov.vn

6

Dương Hồng Thái

Chuyên viên

0913.845.595

thaidh.stnmt@hatinh.gov.vn

7

Phạm Thị Hạnh

Chuyên viên

0947.870.268

hanhpt.stnmt@hatinh.gov.vn

8

Phan Thị Thanh

Chuyên viên

0943.244.568

Thanhpt.stnmt@hatinh.gov.vn