Khoáng sản

15:47 11/09/2017

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

Địa chỉ hộp thư

1

Nguyễn Văn Thành

Trưởng phòng

02393.858.402

0904.463.092

thanhnv.stnmt@hatinh.gov.vn

3

Nguyễn Anh Sơn

Chuyên viên

0913.294.555

sonna.stnmt@hatinh.gov.vn

3

Trần Thị Thanh

Chuyên viên

0913.339.996

thanhtt.stnmt@hatinh.gov.vn

4

Đinh Sỹ Tráng

Chuyên viên

0985.175.459

trangds.stnmt@hatinh.gov.vn