QHGĐ

15:31 11/09/2017

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

Địa chỉ hộp thư

1

Trần Hậu Nghĩa

Trưởng phòng

02393.857.962

0915.082.137

nghiath.stnmt@hatinh.gov.vn

2

Nguyễn Việt Hà

Phó trưởng phòng

0912.221.158

hanv.stnmt@hatinh.gov.vn

3

Lê Việt Anh

Phó trưởng phòng

0947.472.572

anhlv.stnmt@hatinh.gov.vn

4

Thân Thị Nguyệt Nga

Chuyên viên

0917.771.684

ngattn.stnmt@hatinh.gov.vn

5

Ngô Thị Thanh

Chuyên viên

0914.412.986

thanhnt.stnmt@hatinh.gov.vn

6

Nghiêm Thị Thu Hiền

Chuyên viên

0918.211.689

hientt.stnmt@hatinh.gov.vn