Thanh tra Sở

15:27 11/09/2017

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

Địa chỉ hộp thư

1

Lê Nam Sơn

Chánh Thanh tra

02393.857.974

0912.487.214

sonln.stnmt@hatinh.gov.vn

2

Nguyễn Duy Thép

Phó Chánh Thanh tra

-

0972.257.998

thepnd.stnmt@hatinh.gov.vn

3

Lê Tài Tuấn

Phó Chánh Thanh tra

-

0904.537.677

tuanlt.stnmt@hatinh.gov.vn

4

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Phó Chánh Thanh tra

02393.857.974

0987.836.837

hanhntm.stnmt@hatinh.gov.vn

5

Hà Thị Mỹ Dung

Thanh tra viên

0946.025.758

dunghtm.stnmt@hatinh.gov.vn

6

Phan Công Quyền

Thanh tra viên

-

0919.087.560

quyenpc.stnmt@hatinh.gov.vn

7

Nguyễn Quốc Toàn

Thanh tra viên

-

0973.387.888

toannq.stnmt@hatinh.gov.vn

8

Võ Văn Sự

Thanh tra viên

-

0985.736.729

suvv.stnmt@hatinh.gov.vn