Tài liệu lưu trữ

TƯ VẤN KỸ THUẬT VỀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỦY VĂN THỦY LỰC LƯU VỰC SÔNG RÀO CÁI VÀ MÔ HÌNH THOÁT NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ HÀ TĨNH TỈNH HÀ TĨNH

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm quán lý CSDL về Tài nguyên và Môi trường vùng ven biển tỉnh Hà Tĩnh

Biên soạn : ThS.Huỳnh Thái Học

Giới thiệu về phần mềm QGIS và ứng dụng trong quản lý cơ sở dữ liệu, thành lập bản đồ hiện trạng tài nguyên rừng