Trung tâm quan trắc và phát triển môi trường

16:01 11/09/2017

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

Địa chỉ hộp thư

1

Lê Anh Đức

Giám đốc

02393.690.809

0983.450.366

ducla.stnmt@hatinh.gov.vn

2

Trần Ngọc Sơn

Phó Giám đốc

02393.767.276

0941.095.668

sontn.stnmt@hatinh.gov.vn