Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

16:01 11/09/2017

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

Địa chỉ hộp thư

1

Trần Ngọc Sơn

Giám đốc

02393.767.276

0941.095.668

sontn.stnmt@hatinh.gov.vn

2

Phạm Thị Thanh Vân

Phó Giám đốc

0912.921.162

vanptt.stnmt@hatinh.gov.vn