Tuyên truyền pháp luật

Đây là chủ đề Ngày Nước thế giới 2019. Ngày Nước thế giới năm nay hướng đến tuyên truyền, vận động về khả năng tiếp cận với nước sạch của các nhóm xã hội nhằm thực hiện Mục tiêu phát triến bền vững số 6 (SDG6). Theo đó, tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh,...

phối hợp tổ chức tập huấn tuyên truyền về phân loại rác tại nguồn

1. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật từ đầu năm 2018 đến cuối tháng 6/2018:

Thực hiện Quyết định số 2708/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật và Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 17/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ công tác...