Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm
1/2018/QĐ-UBND 08/01/2018 UBND Tỉnh Hà Tĩnh Về việc ủy quyền xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh
2/2018/QĐ-UBND 08/01/2018 UBND Tỉnh Hà Tĩnh Về việc quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên...
74/2017/TT-BTNMT 29/12/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư quy định kỹ thuật về lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ
Thông báo 200/TB-BTNMT 11/12/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh về một...
55/2017/TT-BTNMT 08/12/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính
60/2017/TT-BTNMT 08/12/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn
Thông tư 53/2017/TT-BTNMT 04/12/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài nguyên...
51/2017/TT-BTNMT 30/11/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy...
Thông tư 48/2017/TT-BTNMT 20/11/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật khí tượng trên cao và ra đa thời tiết
51/2017/QĐ-UBND 17/11/2017 UBND Tỉnh Hà Tĩnh Về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ tỉnh Hà Tĩnh
46/2017/TT-BTTNMT 23/10/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính
Thông tư 40/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thuỷ văn, hải văn, môi trường...
Thông tư 41/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng
Thông tư 42/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo thuỷ văn
Thông tư 43/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật kiểm tra trạm khí tượng trên cáo và ra đa thời tiết
Thông tư 44/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô dôn - bức xạ cực tím
Thông tư 45/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thuỷ văn
Thông tư 35/2017/TT-BTNMT 04/10/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
Thông tư 32/2017/TT-BTNMT 29/09/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật thu nhận, bảo quản, lưu trữ và khai thác tài liệu khí tượng thuỷ văn
Thông tư 33/2017/TT-BTNMT 29/09/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị...