Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm
Thông tư 31/2017/TT-BTNMT 27/09/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Thông tư 26/2017/TT-BTNMT 11/09/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng quy hoạch, kế hoạch chuyên...
Thông tư 27/2017/TT-BTNMT 11/09/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo khí...
Thông tư 28/2017/TT-BTNMT 11/09/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về quan trắc tài nguyên và môi trường
Thông tư 24/2017/TT-BTNMT 01/09/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường
Thông tư 20/2017/TT-BTNMT 08/08/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường
Thông tư 14/2017/TT-BTNMT 20/07/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền...
Nghị Định 82/2017/NĐ-CP 17/07/2017 Chính Phủ Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
Nghị định 73/2017/NĐ-CP 14/06/2017 Chính Phủ Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
Thông tư 05/2017/TT-BTNMT 25/04/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đại
Nghị định 33/2017/NĐ-CP 03/04/2017 Chính Phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
Thông tư 04/2017/TT-BTNMT 03/04/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường
Nghị định 30/2017/NĐ-CP 21/03/2017 Chính Phủ Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Quyết Định 08/2017/QĐ-UBND 10/03/2017 UBND Tỉnh Hà Tĩnh Về việc quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Thông tư 02/2017/TT-BTNMT 07/03/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường
Nghị định 01/2017/NĐ-CP 06/01/2017 Chính Phủ Sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai
Nghị định 01/2017/NĐ-CP 06/01/2017 Chính Phủ Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai
Quyết định 57/2016/QĐ-UBND 29/12/2016 UBND Tỉnh Hà Tĩnh Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định ban hành kèm theo Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 của UBND tỉnh
Quyết Định 57/2016/QĐ-UBND 29/12/2016 UBND Tỉnh Hà Tĩnh Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định ban hành kèm theo Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 của UBND tỉnh
Thông tư 46/2016/TT-BTNMT 27/12/2016 Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường