Văn phòng đăng ký đất đai

16:04 11/09/2017

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

Địa chỉ hộp thư

1

Nguy ễn Cao Sâm

Giám đốc

02393.890.397

0912.575.333

samnc.stnmt@hatinh.gov.vn

2

Trần Cao Sơn

Phó Giám đốc

02393.693.458

-

sontc.stnmt@hatinh.gov.vn

3

Nguyễn Hoài Nam

Phó Giám đốc

-

0915.437.648

Namnh.stnmt@hatinh.gov.vn