Văn phòng Sở

16:02 08/09/2017

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Di động

Địa chỉ Mail

1

Đỗ Xuân Hooài

-

-

0913350687

Hoaidx.stnmt@hatinh.gov.vn

2

Đặng Xuân Duyên

Chuyên viên

-

0915.550.004

duyendx.stnmt@hatinh.gov.vn

3

Nguyễn Thị Hoa

Chuyên viên

02393.852.787

0914.768.704

hoant.stnmt@hatinh.gov.vn

4

Bùi Thị Thanh Nga

Chuyên viên

0942.233.678

ngabtt.stnmt@hatinh.gov.vn

5

Nguyễn Thị Vinh

Chuyên viên

-

0913.615.171

vinhnt.stnmt@hatinh.gov.vn

6

Hoàng Thị Thạnh

Chuyên viên

-

0917.876.678

Hanhht.stnmt@hatinh.gov.vn

7

Võ Thị Thanh Nga

Chuyên viên

-

0912.321.586

Ngavtt.stnmt@hatinh.gov.vn

8

Nguyễn Thị Thanh Ngọc

Văn thư

02393.855.599

0948.188.155

ngocntt.stnmt@hatinh.gov.vn