Nét mới trong hoạt động, điều hành của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

14:39 08/03/2017
Ngay sau thành công của cuộc bầu cử, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2016-2021 đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bầu và phê chuẩn các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân đã phân công, phân nhiệm, ban hành các quy chế hoạt động, tiến hành phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ngành chức năng trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết kịp thời, đúng quy định; chủ động bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục có những cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của tỉnh.

Xác định rõ vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, ngay từ đâu nhiệm kỳ mới, Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII đã phát huy trí tuệ tập thể, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chú trọng đổi mới công tác điều hành nên đã tạo nhiều dấu ấn trong hoạt động của HĐND khóa mới.


Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Trưởng, phó các Ban, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2016-2021

Tổ chức tốt 03 kỳ họp Hội đồng nhân dân (có 01 kỳ họp chuyên đề), ban hành 44 nghị quyết (có 08 nghị quyết về công tác nhân sự), trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng, có tính định hướng phát triển kinh tế, xã hội cho cả nhiệm kỳ. Căn cứ sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2016 và tình hình thực tiễn địa phương, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động yêu cầu UBND tỉnh xây dựng các nội dung trình kỳ họp và chỉ đạo các ban HĐND tích cực tham gia với UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn trong suốt quá trình xây dựng, hoàn thiện tài liệu trình kỳ họp.Đối với những vấn đề lớn, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu UBND cần xin chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để làm căn cứ cho các cơ quan chuyên môn xây dựng báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết, để các ban, đại biểu HĐND tỉnh có đủ thông tin trong thẩm tra và quyết định tại kỳ họp.

Công tác thẩm tra của các ban HĐND tỉnh đã bám sát quy trình thẩm tra được quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương, đồng thời kế thừa những kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước nên mặc dù mới đầu nhiệm kỳ nhưng các Ban đã thực hiện các thẩm tra có chất lượng và có chiều sâu. Báo cáo thẩm tra đều có đầy đủ căn cứ pháp lý, thể hiện rõ quan điểm, là căn cứ quan trọng để đại biểu HĐND tỉnh xem xét, thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Kỳ họp HĐND tỉnh tiếp tục có những đổi mới theo hướng đi vào thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Công tác điều hành kỳ họp tiếp tục được đổi mới, phát huy được tinh thần dân chủ và trí tuệ tập thể trong thảo luận, bày tỏ quan điểm khi xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Chương trình kỳ họp được sắp xếp khoa học cả về nội dung và thời gian, đúng trình tự, linh hoạt, đảm bảo chất lượng. Thay vì trình bày báo cáo dài dòng, kỳ họp đã dành tối đa thời gian cho các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận tại tổ và Hội trường về các nội dung quan trọng kỳ họp đặt ra, nhất là đối với những vấn đề về cơ chế, chính sách trong các đề án, tờ trình đưa ra tại kỳ họp.

Kỳ họp cuối năm 2016 đã giành thời gian thỏa đáng cho phiên chất vấn, trả lời chất vấn (01 ngày) và thực hiện theo đúng quy định. Hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn và tranh luận tạo ra không khí dân chủ, thẳng thắn, “truy vấn đến cùng” để các ngành tìm giải pháp cơ bản, giải quyết hiệu quả các vấn đề đặt ra. Nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề vừa có tính chiến lược, vừa cấp thiết trong đời sống kinh tế - xã hội mà cử tri và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm, như: Việc rà soát, đánh giá hiệu quả các chính sách đã ban hành, xây dựng cơ chế chính sách phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn mới; cơ chế, chính sách thu hút các nguồn lực xã hội; các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã; nợ đọng xây dựng cơ bản; khắc phục sự cố môi trường biển; vấn đề cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực và thị trường đầu ra; công tác quản lý tài nguyên, môi trường; đặc biệt là kiên quyết không vì phát triển kinh tế mà làm ảnh hưởng đến môi trường, an ninh trật tự. Sau chất vấn, Chủ tịch UBND tỉnh đã có giải trình, tiếp thu về các nội dung chất vấn và những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chủ tịch HĐND tỉnh đã kết luận phiên chất vấn, giao trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị, địa phương thực hiện trả lời chất vấn và giám sát việc trả lời chất vấn.

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực HĐND tỉnh đã duy trì tổ chức đúng quy định các phiên họp Thường trực HĐND theo từng tháng với nhiều nội dung quan trọng, như: Xem xét, cho ý kiến xử lý các vụ việc tồn đọng; công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường; tình hình, kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các công trình, dự án cần thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất. Các phiên họp được tổ chức quy củ, chất lượng, quyết định nhiều nội dung quan trọng; phát huy trí tuệ, sự tâm huyết trong tập thể Thường trực HĐND, đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND theo đúng quy định và thẩm quyền.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công, Thường trực, các ban HĐND tỉnh đã cho ý kiến về 74 vấn đề do Ủy ban nhân dân tỉnh trình, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác quản lý, điều hành ở địa phương.

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát chuyên đề năm 2016 và Nghị quyết số 118/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực, các ban Hội đồng nhân dân tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, thiết thực và hiệu quả. Thường trực, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức tổ chức 03 cuộc giám sát chuyên đề: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục - đào tạo đến năm 2015; công tác quản lý thuế trên địa bàn tỉnh; xử lý các vụ việc tồn đọng trong khiếu nại, tố cáo, phản ánh của tổ chức, công dân. Ngoài các cuộc giám sát chuyên đề, Thường trực, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức các cuộc giám sát, khảo sát, làm việc với các địa phương, đơn vị. Nhìn chung, các cuộc giám sát, khảo sát đều có chiều sâu, tập trung vào những vấn đề thực tiễn đang được quan tâm. Qua các cuộc giám sát, khảo sát, Thường trực, các ban HĐND tỉnh đã làm rõ kết quả, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan, đồng thời tổng hợp những nội dung cơ bản, những vấn đề nổi cộm, còn nhiều vướng mắc để kiến nghị với Trung ương, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn và có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Thực hiện Nghị quyết số 38/2012/NQ-HĐND về đổi mới và nâng cao chất lượng Kỳ họp, hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp tục được tăng cường bằng nhiều hình thức. Các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc với cử tri tại 35 điểm thuộc 13 huyện, thị, thành phố, với hơn 3.700 lượt cử tri tham gia và hơn 450 ý kiến phát biểu. Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, các đại biểu HĐND tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra, được cử tri và nhân dân đánh giá cao. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được các cơ quan chức năng và đại biểu đối thoại, giải trình khá đầy đủ, có phương hướng giải quyết cụ thể. Sau Hội nghị tiếp xúc cử tri, các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tổ chức làm việc với lãnh đạo địa phương về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, Qua các đợt tiếp xúc cử tri đã tập hợp được 31nhóm ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh tham gia đầy đủ hoạt động tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở làm việc và thực hiện việc tiếp công dân của Chủ tịch Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật tiếp công dân. Việc tiếp nhận, xử lý và đôn đốc, giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc theo luật định. Trong năm, Thường trực, các ban HĐND tỉnh đã tiếp nhận 41 đơn thư khiếu nại, tố cáo; nội dung đơn thư tập trung chủ yếu vào lĩnh vực tranh chấp đất đai, công tác hỗ trợ tái định cư, bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, việc giải quyết chế độ chính sách..... Các đơn thư đã được Thường trực, các ban HĐND xem xét, phân loại và xử lý, chuyển tới UBND các cấp, các ngành giải quyết theo đúng thẩm quyền và trả lời công dân theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã phân công Ban pháp chế, Ban văn hóa – xã hội tổ chức tổ chức 03 cuộc khảo sát, làm việc về giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài như: giám sát, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc chậm giải quyết chế độ cho bà Dương Thị Hồng Lan; tổ chức đối thoại nhằm giải quyết dứt điểm khiếu nại kéo dài của bà Đào Thị Hồng, trú tại huyện Hương Khê khiếu nại việc đình chỉ chế độ ưu đãi và truy thu số tiền hưởng sai trợ cấp tuất vợ liệt sỹ của bà; xử lý đơn thư tố cáo của ông Phan Xuân Sanh và ông Đỗ Quang Bích tại huyện Nghi Xuân về các sai phạm liên quan đến dự án Du lịch sinh thái khách sạn Phong Lan...

Ngoài các hoạt động chủ yếu trên, Thường trực HĐND đã phối hợp với Bộ Nội vụ, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử - Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức 02 lớp tập huấn cho đại biểu HĐND tỉnh; phối hợp với Thường trực HĐND cấp huyện tổ chức 14 lớp tập huấn cho đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã. Tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố, thị xã để triển khai công tác phối hợp hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị tập trung tổ chức phổ biến, quán triệt nghị quyết các kỳ họp HĐND tỉnh; đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở... Tham gia tích cực các hoạt động đối ngoại và các đoàn công tác kiểm tra, giám sát của tỉnh; phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hôi, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trong việc tổ chức các hoạt động tại địa phương. Tham gia các hội nghị, hội thảo do Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan Trung ương tổ chức. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân xuất bản 12 số Tờ “Thông tin đại biểu nhân dân”, duy trì hoạt động của Trang thông tin điện tử “Đại biểu nhân dân Hà Tĩnh”; phối hợp Đài Phát thanh truyền hình phát sóng 24 chuyên mục “Đại biểu dân cử với cử tri”. Chỉ đạo Văn phòng xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy Văn phòng gắn với việc thực hiện Nghị định 48/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Kết luận 05-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Với những kết quả đạt được trong năm 2016, là tiền đề thuận lợi cho một nhiệm kỳ hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVII được kỳ vọng sẽ tiếp tục có nhiều đổi mới mạnh mẽ, không ngừng nâng cao chất lượng theo hướng ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả, xứng đáng với niềm tin cử tri, những người đã gửi trọn niềm tin vào lá phiếu của mình để bầu ra đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII./.

Võ Hồng Hải Phó chủ tịch HĐND tỉnh


Ý kiến bạn đọc