Danh sách được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền của huyện Kỳ Anh ngày 17/9//2019 (đợt 3)

15:57 18/09/2019


Ý kiến bạn đọc