Danh sách được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của huyện Nghi Xuân ngày 28/10/2020

09:13 29/10/2020


Ý kiến bạn đọc