7. Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển

Tải File Đính Kèm

 

1

KÝ HIỆU QUY TRÌNH

QT.BHĐ.07

2

NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1

Điều kiện thực hiện TTHC:

 

- Giấy phép nhận chìm ở biển được xem xét gia hạn trong trường hợp thời hạn của giấy phép không đủ để hoàn thành hoạt động nhận chìm đã được cấp phép và tổ chức, cá nhân có nhu cầu gia hạn thời gian để thực hiện.

- Việc gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển chỉ được xem xét khi đáp ứng các yêu cầu sau đây:

+ Giấy phép nhận chìm còn hiệu lực ít nhất là 60 ngày;

+ Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động nhận chìm theo đúng nội dung của Giấy phép nhận chìm; đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính theo quy định của pháp luật;

+ Đến thời điểm đề nghị gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng nghĩa vụ quy định tại Khoản 2 Điều 61 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

2.2

Cách thức thực hiện TTHC:

 

+ Thực hiện trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh;

+ Qua Bưu điện.

 

2.3

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bản chính

Bản sao

 

1. Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển, theo mẫu BM.BHĐ.07.01; 

x

 

2. Giấy phép nhận chìm ở biển đã được cấp;

x

 

3. Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động nhận chìm ở biển; công tác bảo vệ môi trường và việc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật tính đến thời điểm đề nghị gia hạn;

x

 

 

4. Giấy ủy quyền nộp hồ sơ (nếu tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ không phải là đơn vị đề nghị).

x

 

2.4

Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

2.5

Thời hạn giải quyết: 32 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2.6

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC:

 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh

2.7

Cơ quan thực hiện: Chi cục Biển, hải đảo - TNN; Sở Tài nguyên và Môi trường.

Cơ quan ra quyết định: UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Cơ quan được ủy quyền: Không.

Cơ quan phối hợp: Chưa xác định.

2.8

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

2.9

Kết quả giải quyết TTHC:  

Giấy phép nhận chìm ở biển/Văn bản từ chối hoặc Công văn phúc đáp

2.10

Quy trình xử lý công việc:

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Cán bộ TN&TKQ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ TN&TKQ hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Cán bộ TN&TKQ làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và yêu cầu nộp phí, lệ phí cho Trung tâm (nếu có).

Công chức TN&TKQ và tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Mẫu số 01; 02 (nếu có); 06 và 01 bộ hồ sơ theo mục 2.3

B2

Chuyển hồ sơ về Chi cục Biển, hải đảo - TNN giải quyết.

 Công chức TN&TKQ

1/2 ngày

Mẫu 01, 05 và Hồ sơ kèm theo

 

B3

Xem xét xử lý hồ sơ:

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện xử lý tham mưu văn bản trả hồ sơ trình lãnh đạo Chi cục xem xét và lãnh đạo Sở phê duyệt. Chuyển B7 để phát hành văn bản trả hồ sơ.

- Nếu hồ sơ đủ điều kiện xử lý thì chuyển mục xuống B4 để thực hiện.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

 

4,5 ngày

Mẫu 05; Văn bản trả hồ sơ (nếu không đủ điều kiện giải quyết).

B4

Thẩm định hồ sơ:

- Đối với hồ sơ phức tạp sẽ tổ chức kiểm tra thực địa (phối hợp các Sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương kiểm tra thực địa nếu cần thiết).

- Dự thảo tờ trình và Giấy phép trình Lãnh đạo Chi cục duyệt để trình Lãnh đạo Sở ký.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

16 ngày

Mẫu 05 kèm hồ sơ; Dự thảo tờ trình và  Giấy phép

B5

Lãnh đạo Chi cục duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký.

Lãnh đạo Chi cục

2,5 ngày

Mẫu 05 kèm hồ sơ; Dự thảo tờ trình và Giấy phép đã được lãnh đạo phòng xác nhận.

B6

Lãnh đạo Sở xem xét ký duyệt hồ sơ.

Lãnh đạo Sở

1,5 ngày

Mẫu 05 kèm hồ sơ; Tờ trình và dự thảo Giấy phép đã được lãnh đạo Sở ký duyệt.

B7

Đóng dấu và phát hành văn bản

Văn thư

½ ngày

Tờ trình và dự thảo Giấy phép

B8

Trình hồ sơ sang UBND tỉnh qua công chức TN&TKQ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ tại TTPVHC công tỉnh

½ ngày

Hồ sơ, tờ trình và dự thảo Giấy phép được ký duyệt.

B9

UBND tỉnh ban hành Giấy phép nhận chìm ở biển.

UBND tỉnh

05 ngày

BM.BHĐ.07.03

B10

Chuyển kết quả giải quyết từ UBND tỉnh về công chức TN&TKQ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh.

Công chức TN&TKQ

1/2 ngày

BM.BHĐ.07.03

B11

Công chức TN&TKQ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trả kết quả giải quyết và thu phí theo quy định.

Công chức TN&TKQ và tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Mẫu 01.06;    BM.BHĐ.07.03

 

* Trường hợp hồ sơ quá hạn xử lý, trong thời gian chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn xử lý, cơ quan giải quyết TTHC ban hành phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả chuyển sang Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để gửi cho tổ chức, cá nhân.

3

BIỂU MẪU (Các biểu mẫu sử dụng trong quá trình thực hiện TTHC)         

 

Mẫu 01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

       

 

Mẫu 02

Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ

      

 

Mẫu 03

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

     

 

Mẫu 04

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

     

 

Mẫu 05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

 

 

Mẫu 06

Sổ theo dõi hồ sơ

                                         

 

BM.BHĐ.07.01

Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển

                                                                    

 

BM.BHĐ.07.02

Bản đồ  khu vực biển sử dụng để nhận chìm

                                                                    

 

BM.BHĐ.07.03

Giấy phép nhận chìm ở biển

                      

4

HỒ SƠ LƯU

 

- Mẫu 01, 02, 03, 04 (nếu có); 06 lưu tại Bộ phận TN&TKQ Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh. Mẫu 01, 05 lưu theo hồ sơ

 

- Hồ sơ đầu vào theo mục 2.3

 

- Tờ trình thẩm định và các văn bản có liên quan trong quá trình giải quyết hồ sơ.

 

- Văn bản xin ý kiến, Công văn phúc đáp (nếu có)

 

- Giấy phép nhận chìm ở biển sau khi được gia hạn

Hồ sơ được lưu tại Chi cục Biển, hải đảo - TNN, thời gian lưu 05 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của Sở và lưu trữ theo quy định hiện hành.


Biểu mẫu đính kèm