2.Thẩm định chất lượng công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ
Lĩnh vực Lĩnh vực Đo đạc bản đồ
Cơ quan thực hiện

Sở TN và MT tỉnh Hà Tĩnh.

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân.                                                              

Thời hạn giải quyết

Không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Phí, Lệ phí

Không.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục  
Kết quả thực hiện

Văn bản thẩm định và xác nhận lên sản phẩm (nếu sản phẩm đạt chất lượng). Khi chất lượng sản phẩm không đạt yêu cầu thì có công văn trả lời nêu rõ lý do để tổ chức, cá nhân được biết.

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh (Số 02A - Đường Nguyễn Chí Thanh - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh).

Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ chuyên môn hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và yêu cầu nộp phí, lệ phí cho Trung tâm (nếu có).

- Bước 2: Cán bộ chuyên môn có trách nhiệm chuyển hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường (qua Phòng Đo đạc bản đồ và viễn thám) để giải quyết theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn một lần bằng văn bản trả về Trung tâm Hành chính công tỉnh để thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3: Đến hẹn, Trung tâm Hành chính công Tỉnh trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

- Tờ trình của chủ đầu tư xin thẩm định nội dung, hạng mục công việc liên quan đến đo đạc và bản đồ;

- Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực về các văn bản chủ trương của cấp có thẩm quyền để triển khai thực hiện nhiệm vụ đo đạc và bản đồ;

- Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ của tư vấn thẩm tra hoặc tư vấn lập thiết kế kỹ thuật dự toán hoặc tư vấn đo vẽ;

- Sản phẩm đề nghị thẩm định (dạng số và dạng giấy):

+ Đối với thẩm định Thiết kế kỹ thuật dự toán:

Dự án hoặc thiết kế kỹ thuật- dự toán đề nghị thẩm định (nếu thiết kế kỹ thuật- dự toán là một hạng mục của dự án khác thì phải có bản dự án đó kèm theo văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền)

+ Đối với Công trình đo đạc và bản đồ:

Dự án hoặc thiết kế kỹ thuật - dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hồ sơ kiểm tra, thẩm tra chất lượng sản phẩm của đơn vị tư vấn lập (nếu có) - theo Thông tư số 63/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 hoặc Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc các quy định của Bộ ngành chủ quản khi đề nghị thẩm định chất lượng công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Khi cần thiết tổ chức, cá nhân phải trực tiếp phòng chuyên môn giải trình về sản phẩm và phối hợp phòng chuyên môn thẩm định thực địa

- Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc bản đồ.

- Thông tư số 63/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng công trình;

- Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về hoạt động Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

 

Biểu mẫu đính kèm