3.Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ
Lĩnh vực Lĩnh vực Đo đạc bản đồ
Cơ quan thực hiện

Sở TN và MT tỉnh Hà Tĩnh

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân

Thời hạn giải quyết

Không quá  01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ cùng ngày thì giải quyết trong ngày làm việc tiếp theo.

Trường hợp dữ liệu quá lớn thì thông báo cho đối tượng nhận thông tin được biết để thống nhất thời gian cung cấp, sao lưu dữ liệu. Trường hợp từ chối cung cấp thông tin, dữ liệu, cơ quan có trách nhiệm cung cấp phải trả lời cho tổ chức, cá nhân biết rõ lý do.

Phí, Lệ phí

Theo quy định tại biểu mức thu của Thông tư số 49/2013/TT-BTC ngày 26/4/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khái thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ

(Chi tiết Biểu thu phí đính kèm sau TTHC) 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
  1. Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ.docx
Kết quả thực hiện

Bản xác nhận nguồn gốc hợp pháp (Mẫu số 02) kèm theo dữ liệu thông tin dữ liệu Đo đạc và Bản đồ.

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính côngtỉnh Hà Tĩnh (Số 02A - Đường Nguyễn Chí Thanh - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh).

Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ chuyên môn hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Bước 2: Cán bộ chuyên môn có trách nhiệm chuyển hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường (qua Phòng Đo đạc bản đồ và viễn thám) để giải quyết theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn một lần bằng văn bản trả về Trung tâm Hành chính công tỉnh để thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3: Đến hẹn, Trung tâm Hành chính công Tỉnh trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và yêu cầu nộp phí, lệ phí cho Trung tâm (nếu có) theo quy định.

Văn bản xin hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ(hoặc giấy giới thiệu) và phiếu yêu cầu nội dung cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ (theo Mẫu 01,bản gốc); Trường hợp dữ liệu lớn phải làm hợp đồng cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ.

Khi cần thiết tổ chức, cá nhân phải giải thích rõ nhu cầu cung cấp thông tin dữ liệu của Đo đạc Bản đồ để dữ liệu cung cấp được chính xác, đúng mục đích, yêu cầu.

- Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc bản đồ.

 - Thông tư số 48/2015/TT-BTNMT ngày 12/11/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý, cung cấp và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ.

- Thông tư số 196/2016/TT-BTC  ngày 08/11/2016 của Bộ Tài Chính  quy định  mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ.


Biểu mẫu đính kèm