2.Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC)
Lĩnh vực Lĩnh vực Môi trường
Cơ quan thực hiện

Sở TN và MT, UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân.

Thời hạn giải quyết

: Không quá 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

- Thời hạn thẩm định tối đa là 10 ngày làm việc.

          - Thời hạn phê duyệt báo cáo ĐMC tối đa là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó: thời gian xử lý tại Sở TN và MT tối đa 10 ngày, thời gian phê duyệt tại UBND tỉnh tối đa 05 ngày); không bao gồm thời gian chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.

Phí, Lệ phí  
Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
  1. ĐCM.docx
Kết quả thực hiện

Quyết định phê duyệt báo cáo ĐMC.

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh (Số 02A - Đường Nguyễn Chí Thanh - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh).

Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ chuyên môn hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và yêu cầu nộp phí, lệ phí cho Trung tâm (nếu có).

- Bước 2: Cán bộ chuyên môn có trách nhiệm chuyển hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường (qua Chi cục Môi trường) để giải quyết theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn một lần bằng văn bản trả về Trung tâm Hành chính công tỉnh để thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3: Đến hẹn, Trung tâm Hành chính công Tỉnh trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, thông báo nộp phí thẩm định hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

          - 01 (một) văn bản của chủ dự án đề nghị thẩm định báo cáo (ĐMC)  (theo mẫu Phụ lục 1.1);

          - 09 (chín) bản báo cáo ĐMC và 09 (chín) bản dự thảo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của dự án được đóng thành quyển (theo mẫu Phụ lục 1.2 và Phụ lục 1.3). Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn 09 (chín) người hoặc trường hợp cần thiết khác do yêu cầu của công tác thẩm định, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo ĐMC theo yêu cầu của cơ quan tổ chức việc thẩm định.

          Đối với hồ sơ sau thẩm định gồm:

          + 01 (một) văn bản giải trình về việc tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định báo cáo ĐMC (theo mẫu Phụ lục 1.4); 01 (một) bản báo cáo ĐTM chiến lược kèm theo 01 đĩa CD;

          + 01 (một) dự thảo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được hoàn chỉnh trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định.

          b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.


Biểu mẫu đính kèm