7.Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường (PA CTPHMT) bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp phương án cải tạo phục hồi môi trường và thủ tục môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt)
Lĩnh vực Lĩnh vực Môi trường
Cơ quan thực hiện

Sở TN và MT tỉnh Hà Tĩnh, UBND tỉnh.

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân.

Thời hạn giải quyết

Không quá 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

- Thời hạn thẩm định tối đa là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 - Thời hạn phê duyệt Phương án CTPHMT bổ sung tối đa là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó thời gian thẩm định tại Sở TN và MT tối đa 10 ngày, thời gian phê duyệt tại UBND tỉnh tối đa 05 ngày); không bao gồm thời gian chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.

Phí, Lệ phí

Đơn vị tính: Triệu đồng

 

      Tổng vốn đầu tư
(tỷ VNĐ)                         

Dự án
khai thác
khoáng sản

≤ 50

> 50 và
≤ 100

> 100 và ≤ 200

> 200 và ≤ 500

> 500

Mức thu phí

6,7

8,4

15,2

16

18,2

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục  
Kết quả thực hiện

Quyết định phê duyệt Phương án CTPHMT bổ sung.

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh (Số 02A - Đường Nguyễn Chí Thanh - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh).

Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ chuyên môn hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và yêu cầu nộp phí, lệ phí cho Trung tâm (nếu có).

- Bước 2: Cán bộ chuyên môn có trách nhiệm chuyển hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường (qua Chi cục Môi trường) để giải quyết theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn một lần bằng văn bản trả về Trung tâm Hành chính công tỉnh để thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3: Đến hẹn, Trung tâm Hành chính công Tỉnh trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, thông báo nộp phí thẩm định hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. 

- 01 (một) văn bản của chủ dự án đề nghị thẩm định và phê duyệt Phương án (theo mẫu Phụ lục số 1A Thông tư 38/2015);

          - 07 (bảy) bản PA CTPHMT bổ sung của dự án theo mẫu quy định tại phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTNMT được đóng thành quyển. Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn 07 (bảy) người hoặc trường hợp cần thiết khác do yêu cầu của công tác thẩm định, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng PA CTPHMT bổ sung theo yêu cầu của cơ quan tổ chức việc thẩm định.

          - 01 (một) bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường chi tiết/đơn giản đã được phê duyệt hoặc xác nhận (nếu có).

- 01 (một) bản sao PA CTPHMT bổ sung đã được phê duyệt kèm theo quyết định phê duyệt PA CTPHMT bổ sung.

Đối với hồ sơ sau thẩm định trình phê duyệt: Chủ dự án phải nộp PA CTPHMT bổ sung đã được đóng dấu giáp lai và 01 đĩa CD ghi nội dung của PA CTPHMT bổ sung đã hoàn thiện và văn bản giải trình về các nội dung đã bổ sung, chỉnh sửa theo thông báo kết quả thẩm định của Sở TN và MT (theo mẫu Phụ lục số 10).

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.

- Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh quy định về mức thu, miễn, giảm, thu , nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.


Biểu mẫu đính kèm