Hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2020

15:09 30/03/2020
Aa

Nhiều năm qua, sự kiện Giờ Trái đất đã được các bộ, ban ngành, đoàn thể,địa phương và nhân dân cả nước hưởng ứng với những hành động cụ thể, thiết
thực, lan toả cao. Qua đó, góp phần tăng cường công tác bảo vệ môi trường theo hướng bền vững, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Chủ đề, thông điệp Giờ
Trái đất năm 2020 tập trung các hoạt động nhằm nâng cao hành vi để tiết kiệm, sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo,
năng lượng sạch; tái sử dụng và tái chế chất thải, chống rác thải nhựa, bảo vệ động vật hoang dã... Qua đó, cùng với cộng đồng quốc tế thực hiện tốt hơn các
mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ hành tinh xanh,…
Thực hiện Văn bản số 1348/BTNMT-TĐKTTT ngày 16/3/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2020 và Văn bản số 1214/UBND-KT 1 ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2020 với các nội dung sau:
1. Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm năng lượng; tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo; hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa và túi ni lông; không sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc động vật hoang dã và các hoạt động thiết thực khác để góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu cổ động Chiến dịch Giờ Trái đất tại các tuyến đường, trung tâm các địa phương trên địa bàn tỉnh.
2. Tăng cường nghiên cứu, xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách, dự án, công trình ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống dân sinh.

3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và phương thức trực tuyến để quảng bá, tuyên truyền chủ đề, thông điệp Giờ Trái đất; hướng dẫn tăng cường thời lượng, dung lượng đăng phát về chủ đề ứng phó với biến đối khí hậu gắn với bảo vệ môi trường; phát triển năng lượng sạch, thân thiện môi trường,…
4. Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, góp phần hiệu quả trong phòng, chống dịch bệnh có tính chất truyền nhiễm cao.

5. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị mình, các đơn vị trực thuộc và nhân dân trên địa bàn tham gia hưởng ứng “Giờ Trái đất” bằng cách tự nguyện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện Giờ trái đất từ 20h30 – 21h30 ngày 28 tháng 3 năm 2020 (Thứ Bảy).Thông tin, tài liệu truyền thông Giờ Trái đất năm 2020 được đăng tải trên: Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ http://monre.gov.vn; Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, địa chỉ http://monremedia.vn; Cục Biến đổi khí hậu www.dcc.gov.vn; Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF), địa chỉ h ttp://vietnam.panda.org . Đề nghị các địa phương, đơn vị khai thác sử dụng. Với nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã phối hợp thực hiện./.Ý kiến bạn đọc