Tăng cường quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

07:49 24/04/2018
Aa

Thực hiện Quyết định số 2708/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác Phổ  biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật và Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 17/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2018, Sở Tư pháp- Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục tăng cường quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, cụ thể như sau:

I. Công tác xây dựng hương ước, quy ước

1. Đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã  tập trung chỉ đạo và thực hiện một số nội dung sau:

- Thời gian qua, trên cơ sở hướng dẫn của tỉnh, UBND cấp huyện đã quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã tổ chức xây dựng, hoàn thiện thêm một bước hương ước, quy ước của các thôn, xóm thuộc phạm vi quản lý. Đề nghị UBND cấp huyện tổ chức đánh giá tình hình triển khai thi hành các hương ước, quy ước này; phát hiện, xử lý những vướng mắc còn gặp phải trong quá trình thực hiện, đảm bảo phát huy tốt vai trò của hương ước, quy ước là công cụ tự quản của cộng đồng dân cư, góp phần hỗ trợ pháp luật trong điều chỉnh các mối quan hệ nội bộ của cộng đồng trước yêu cầu thực tiễn hiện nay về quản lý xã hội và thực thi Luật tổ chức chính quyền địa phương

- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành, các cấp về xây dựng, duy trì, thực hiện hương ước, quy ước; quan tâm kiểm tra, rà soát công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn và kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế những hương ước, quy ước vi phạm pháp luật, trái với đạo đức, thuần phong, mỹ tục, bảo đảm tính hợp pháp, hợp hiến, thống nhất, đồng bộ; phát hiện, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, xử lý nghiêm các vi phạm trong xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

- Chú trọng thẩm định, phê duyệt các bản hương ước, quy ước bảo đảm chất lượng, đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật, phù hợp với tinh thần bảo vệ quyền con người, quyền công dân của Hiến pháp năm 2013, Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn và các văn bản có liên quan; huy động sự tham gia của người dân trên địa bàn góp ý dự thảo hương ước, quy ước; quan tâm đến công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức Tư pháp, công chức của cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt hương ước, quy ước.

- Chủ động xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan phối hợp, tạo điều kiện để MTTQ cấp huyện, cấp xã tham gia giám sát, phổ biến, vận động Nhân dân thực hiện hương ước, quy ước gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và xây dựng Nông thôn mới.

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tăng cường công tác tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện tốt công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn.

2. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chú trọng phối hợp thường xuyên với Sở Tư pháp trong việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh.

II. Công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, đồng thời để phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay, đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện một số nội dung sau:

1. Tại các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện tập trung chú trọng xây dựng, hoàn thiện Trang thông điện tử, đảm bảo bố trí ít nhất 01 “Mục” trong đó cập nhật đầy đủ, thường xuyên các văn bản, chính sách, thông tin về pháp luật để cán bộ, Nhân dân tìm hiểu, vận dụng.

Các cơ quan, đơn vị có thể cập nhật các văn bản, chính sách, thông tin về pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh, Sở Tư pháp… hoặc đăng ký tra cứu tại các trang như “thuvienphapluat.vn”… để bổ sung, cập nhật tại Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình.

2.Tại cấp xã, đề nghị UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã căn cứ tình hình thực tế có thể tăng cường xây dựng, hoàn thiện Trang thông tin điện tử hoặc xây dựng Tủ sách pháp luật nhưng phải đảm bảo chất lượng và phải phổ biến để cán bộ, Nhân dân được biết để tìm hiểu, vận dụng.

Đối với các xã xây dựng Tủ sách pháp luật phải thường xuyên rà soát, kiểm tra các đầu sách tại Tủ sách pháp luật, từ đó có phương án xử lý đối với các sách đã hết hiệu lực thi hành và các sách có sai sót về nội dung (nếu có); bổ sung các đầu sách giới thiệu văn bản pháp luật mới. Địa điểm đặt các Tủ sách pháp luật phải hợp lý để cho đông đảo Nhân dân có thể khai thác.

3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm bố trí kinh phí xây dựng Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình theo quy định tại Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 166/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của HĐND tỉnh quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh. Chủ động huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng Tủ sách pháp luật.

Nhận được Văn bản này, đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã quan tâm triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện (được tổng hợp trong báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, đơn vị) gửi về Sở Tư pháp theo định kỳ 06 tháng, năm.Ý kiến bạn đọc