Tuyên truyền, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân thực hiện DVC mức độ 3-4

14:30 30/03/2020
Aa

Thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy số 1103 -TB/TU ngày 15/3/2020 về tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid19; Kế hoạch số 444/KH-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020; Nghị quyết số 38 – NQ/ĐU ngày 16/3/2020 Đại hội Đảng bộ Sở TN và MT lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Giám đốc Sở TN và MT khẩn thiết đề nghị các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu giải quyết thủ tục liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường ở tỉnh Hà Tĩnh thì thực hiện qua Dịch vụ công mức trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với những thủ tục đã được công bố (có Danh sách các thủ tục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 kèm theo); Yêu cầu cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh thường xuyên tuyên truyền sâu rộng (trao đổi trực tiếp và đưa lên các trang mạng xã hội), hướng dẫn đầy đủ, chu đáo cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính; Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Sở TN và MT có trách nhiệm cập nhật, thông báo rộng rãi cho các tổ chức, cá nhân được biết để áp dụng. Các tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục cần phải truy cập vào Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ http://dichvucong.hatinh.gov.vn hoặc Chuyên mục Dịch vụ Công trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Sở, địa chỉ http://sotnmt.hatinh.gov.vnÝ kiến bạn đọc