Huyện Cẩm Xuyên

11:52 08/07/2019
Aa

DANH SÁCH ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT,

QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Kèm theo Tờ trình số 525 /TTr VPĐKĐĐ ngày  03/7 /2019 của Văn phòng Đăng ký đất đai)

TT

Người đề nghị cấp GCN

Địa chỉ thửa đất

Thông tin chính về thửa đất

Số hiệu GCN cũ đã cấp

Số hiệu GCN đề nghị cấp

Thông tin về tài sản

Ông

Thửa đất số

Tờ bản đồ số

Tổng diện tích

Mục đích sử dụng

Nguồn gốc sử dụng; Thời hạn sử dụng đất

Đất ở

Đất CLN

Đất ở

Đất CLN

1

Dương Xuân Ninh

Thôn Trung Thành, xã Cẩm Nam

91

24

1685

300

1385

Nguồn gốc: Được tặng cho đất công nhận có thu tiền
Thời hạn: Lâu dài

Nguồn gốc: Được tặng cho đất công nhận không thu tiền
Đến ngày 15/10/2043

CC 351069

CR 643556

Thửa đất gốc đã có nhà ở

2

Nguyễn Đức Thắng

Phạm Thị Mến

Thôn Đại hòa, xã Cẩm Hòa

161

44

1190,8

300

890,8

Nguồn gốc: Được tặng cho đất công nhận có thu tiền
Thời hạn: Lâu dài

Nguồn gốc:Được tặng cho đất công nhận không thu tiền
Đến ngày 15/10/2043

BP 417307

CR 643070

Thửa đất gốc đã có nhà ở

3

Phan Thị Thư

Thôn Phú Hòa, xã Cẩm Hòa

Lô 1

QH

250

250

0

Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất
Thời hạn: Lâu dài

CO 450935

CR 643580

4

Nguyễn Văn Tuệ

Nguyễn Thị Tâm

Thôn 2, xã Cẩm Hà

241

29

200,5

85

115,5

Nguồn gốc: Được tặng cho đất công nhận có thu tiền

Nguồn gốc: Được tặng cho đất công nhận không thu tiền
Đến ngày 15/10/2043

CQ 096690

CR 643558

Thửa đất gốc đã có nhà ở

5

Nguyễn Đình Công

Mai Thị Hồng Sáu

Thôn Nam Tiến, xã Cẩm Nam

40

38

224,6

204,6

20

Nguồn gốc:Được tặng cho đất công nhận có thu tiền
Thời hạn: Lâu dài

Nguồn gốc: Được tặng cho đất công nhận không thu tiền
Đến ngày 15/10/2043

CQ 046832

CR 643067

Thửa đất gốc đã có nhà ở

6

Nguyễn Văn Vũ

Hoàng Thị Thu

Thôn 2, xã Cẩm Hà

242

29

220

90

130

Nguồn gốc: Được tặng cho đất công nhận có thu tiền
Thời hạn: Lâu dài

Nguồn gốc: Được tặng cho đất công nhận không thu tiền
Đến ngày 15/10/2043

CQ 096689

CR 643559

Thửa đất gốc đã có nhà ở

7

Nguyễn Hữu Thắng

Lê Thị Thanh

Xã Cẩm Thành

1318

9

189,7

189,7

0

Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất
Thời hạn: Lâu dài

CM 881693

CR 643554

8

Lê Quang Vinh

Trần Thị Bình

Thôn 2, xã Cẩm Lĩnh

223

20

603

603

0

Nguồn gốc: Công nhận có thu tiền
Thời hạn: Lâu dài

BN 892120

CR 643371

Thửa đất
gốc đã có nhà ở

224

20

324,6

324,6

0

CR 643370

225

20

366,4

366,4

0

CR 643369

9

Trần Thị An

Thôn Nguyên Đối, xã Cẩm Hà

254

29

255

255

0

Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất
Thời hạn: Lâu dài

CR 518932

CR 643069

Thửa đất gốc đã có nhà ở

10

Dương Thị Lợi

Tổ dân phố 11, thị trấn Cẩm Xuyên


21

QH

200

200

0

Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất
Thời hạn: Lâu dài

CG 250941

CR 643587

11

Phan Tâm

Thôn Tam Đồng, xã Cẩm Vịnh

411

18

344,3

245,5

98,8

Nguồn gốc: Công nhận có thu tiền
Thời hạn: Lâu dài

Nguồn gốc: Công nhận không thu tiền;
Thời hạn: Đến ngày 15/10/2043

BM 979959

CR 643902

Thửa đất gốc đã có nhà ở

412

18

226,7

200

26,7

CR 643903

12

Nguyễn Đình Châu

Ngô Thị Lam

Thôn Mỹ Sơn, xã Cẩm Mỹ

1129

20

99,9

99,9

0

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất
Thời hạn: Lâu dài

CQ 096857

CR 643531

1130

20

99,9

99,9

0

CR 643530

13

Nguyễn Xuân Liệu

Hoàng Thị Xuân

Thôn Mỹ Am, xã Cẩm Quan

175

47

874,5

200

674,5

Nguồn gốc: Công nhận có thu tiền
Thời hạn: Lâu dài

Nguồn gốc: Công nhận không thu tiền
Đến ngày: 01/7/2064

CĐ 930323

CR 643533

Thửa đất gốc đã có nhà ở

176

47

659

200

459

CR 643532

14

Nguyễn Văn Thành

Trần Thị Nông

Thôn 2, xã Cẩm Thăng

182

25

473,8

100

373,8

Nguồn gốc: Công nhận có thu tiền
Thời hạn: Lâu dài

Nguồn gốc: Công nhận không thu tiền
Đến ngày: 10/10/2043

CO 450536

CR 643529

Thửa đất gốc đã có nhà ở

183

25

447,4

200

247,4

CR 643528

15

Đặng Xuân Thi

Nguyễn Thị Ân

TDP 4, thị trấn Cẩm Xuyên

3

MTĐ
12-2018

368,6

250

118,6

Nguồn gốc: Công nhận có thu tiền
Thời hạn: Lâu dài

Nguồn gốc: Công nhận không thu tiền
Đến ngày 01/7/2064

CO 537243

CR 643527

Thửa đất gốc đã có nhà ở

4

433

250

183

CR 643526

5

469,8

250

219,8

CR 643525

6

709,3

250

459,3

CR 643524

16

Lê Đức Vị

Dương Thị Thủy

Thôn Mỹ Sơn, xã Cẩm Mỹ

1127

2

99,9

99,9

0

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất
Thời hạn: Lâu dài

AG 440820

CR 643562

1128

2

99,9

99,9

0

CR 643561

17

Nguyễn Văn Quản

Nguyễn Thị Chuân

Thôn 5, Cẩm Quang

119

32

381,1

170

211,1

Nguồn gốc: Công nhận có thu tiền
Thời hạn: Lâu dài

Nguồn gốc: Công nhận không thu tiền
Đến ngày: 15/10/2043

BN 165850

CR 643457

Thửa đất gốc đã có nhà ở

120

32

206,6

130

76,6

CR 643546

18

Nguyễn Văn Phái

Trần Thị Liên

Thôn 3, xã Cẩm Quang

175

21

146

130

16

Nguồn gốc: Công nhận có thu tiền
Thời hạn: Lâu dài

Nguồn gốc: Công nhận không thu tiền
Đến ngày 15/10/2043

BN 159569

CR 643454

Thửa đất gốc đã có nhà ở

176

21

890,8

170

720,8

CR 643563

19

Nguyễn Đình Nga

Hồ Thị Thúy

Thôn Đông Nam Lộ, xã Cẩm Thành

69

42

247,5

247,5

0

Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất
Thời hạn: Lâu dài

CQ 055913

CR 643072

70

42

247,5

247,5

0

CR 643071

20

Lê Ngọc Giáp

Kiều Thị Biển

Thôn 2, xã Cẩm Thịnh

318

21

389

389

0

Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất
Thời hạn: Lâu dài

BM 979360

CR 643068

21

Nguyễn Văn Khương

Nguyễn Thị Chiến

Thôn Trung Đông, xã cẩm Dương

28

70

220

200

20

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất
Thời hạn: Lâu dài

Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất
Thời hạn: Đến ngày 15/10/2043

AK 289926

CR 643053

Tổng 21 hồ sơ /34 giấy chứng nhận

13844,1

Số Giấy chứng nhận được ký duyệt là               giấy chứng nhận

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

Hà Tĩnh, ngày 04  tháng 7 năm 2019

GIÁM ĐỐC

DUYỆT, SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGÝ kiến bạn đọc