Huyện Lộc Hà

16:18 08/07/2019
Aa

DANH SÁCH ĐƯỢC NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT,

QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Kèm theo đề nghị của Văn phòng Đăng ký đất đai tại Tờ trình số  566 /TTr-VPĐKĐĐ ngày 9/7/2019)

TT

Người đề nghị cấp GCN

Địa chỉ thửa đất

Thông tin thửa đất

Nhà ở, công trình XD

Thông tin GCN

Thửa đất số

Tờ BĐ số

Diện tích

Mục đích sử dụng

Nguồn gốc sử dụng

Thời hạn sử dụng

GCN cũ

GCN đề nghị cấp

1

Ông: Nguyễn Văn Đoàn

Thôn Quang Phú, xã Thạch Châu

21

38

177

ONT 100m2; CLN 77m2

Nhận chuyển nhượng đất được công nhận có thu tiền 100m2; Nhận chuyển nhượng đất được công nhận không thu tiền 77m2

ONT: Lâu dài; CLN: đến ngày 10/11/2065

Thửa đất gốc đã có nhà ở

CA 493870

CR 613979

2

Ông: Nguyễn Văn Minh
Bà: Nguyễn Thị Cảnh

Thôn Phú Mậu, xã Thạch Bằng

417

26

199,8

ONT

Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

Lâu dài

CK 921052

CR 613771

3

Ông: Lê Văn Thảo

Thôn Minh Quý, xã Thạch Châu

41

26

146,3

ONT

Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

Lâu dài

CR 384424

CR 613608

4

Ông: Phạm Minh Lành
Bà: Trần Thị Minh

Thôn Liên Tân, xã Thạch Kim

300

13

108,5

ONT 100m2; CLN 8.5 m2

Được tặng cho đất được công nhận có thu tiền 100 m2; Được tặng cho đất công nhận không thu tiền 8.5 m2

ONT: Lâu dài; CLN: đến ngày 27/6/2064

Đã xây dựng

CR 384469

CR 613773

5

Ông: Phạm Minh Hồng
Bà: Lê Thị Kim Long

Thôn Liên Tân, xã Thạch Kim

301

13

112,4

ONT 100m2; CLN 12.4m2

Được tặng cho đất được công nhận có thu tiền 100 m2; Được tặng cho đất được công nhận không thu tiền 12.4 m2

ONT: Lâu dài; CLN: đến ngày 27/6/2064

Thửa đất gốc đã có nhà ở

CR 384468

CR 613772

6

Ông: Trương Quang Thịnh
Bà: Trịnh Thị Liên

Thôn Vĩnh Phong, xã Hộ Độ

120

30

400,5

ONT

Được tặng cho đất được công nhận có thu tiền

Lâu dài

Thửa đất gốc đã có nhà ở

CE 405976

CR 613774

7

Ông: Trần Văn Thế
Bà: Trần Thị Thanh Lịch

Thôn Phú Xuân, xã Thạch Bằng

332

26

180

ONT

Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

Lâu dài

CQ 062399

CR 613607

8

Ông: Nguyễn Ngọc Hùng
Bà: Trần Thị Thu

Thôn Phú Xuân, xã Thạch Bằng

95

13

81,1

ONT

Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

Lâu dài

CA 493059

CR 613995

9

Ông: Lê Quang Đình
Bà: Lê Thị Kiều

Thôn Vĩnh Phong, xã Hộ Độ

401

30

200

ONT

Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

Lâu dài

CR 384573

CR 613601

10

Ông: Trần Đình Danh
Bà: Trần Thị Bình

Thôn Xuân Khánh, xã Thạch Bằng

1335

9

240,5

ONT

Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

Lâu dài

CR 384902

CR 613800

11

Bà: Trần Thị Liễu
Ông: Nguyễn Duy Khánh

Thôn Phú Xuân, xã Thạch Bằng

422

25

116,6

ONT

Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước Công nhận có thu tiền

Lâu dài

Thửa đất gốc đã có nhà ở

CM 837088

CR 613887

12

Ông: Trần Văn Bình
Bà: Nguyễn Thị Hương

Thôn Liên Tân, xã Thạch Kim

304

13

60,6

ONT

Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước Công nhận có thu tiền

Lâu dài

Thửa đất gốc đã có nhà ở

BP 413894

CR 613610

13

Ông: Nguyễn Quang Trung
Bà: Biện Thị Lan

Thôn Hà Ân, xã Thạch Mỹ

83

27

159,9

ONT

Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

Lâu dài

BC 872001

CR 613602

14

Ông: Nguyễn Văn Thành
Bà: Trần Thị Song

Xã Mai Phụ

267

26

110,4

ONT 100m2; CLN 10.4m2

Được tặng cho đất công nhận có thu tiền 100 m2, Được tặng cho đất công nhận không thu tiền 10.4m2,

ONT: Lâu dài; CLN: đến ngày 01/7/2064

Thửa đất gốc đã có nhà ở

BR 384776

CR 613777

15

Ông: Nguyễn Kim Long
Bà: Đoàn Thị Trang Ly

Thôn Xuân Hải, xã Thạch Bằng

1003

5

520,5

ONT

Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

Lâu dài

CR 613714

CR 613794

Ông: Nguyễn Kim Long
Bà: Đoàn Thị Trang Ly

1005

5

520,5

ONT

CR 613713

CR 613793

16

Ông: Trần Đình Hoàng
Bà: Lê Thị Diện

Thôn Xuân Hòa, thạch Bằng

419

40

200

ONT

Công nhận có thu tiền

Lâu dài

Tách từ thửa số 210 tờ số 40, đã xây dựng nhà ở

CA 493438

CR 613853

418

40

250,8

ONT 100m2; CLN 150.8 m2

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 100 m2; Công nhận không thu tiền 150.8 m2

ONT: Lâu dài; CLN: đến ngày 30/6/2064

CR 613879

17

Ông: Bùi Sỹ Thuấn
Bà: Nguyễn Thị Lựu

Thôn 6, xã Bình Lộc

282

23

379,5

ONT 111.7m2; CLN 267.8 m2

Công nhận có thu tiền 111.7 m2; Công nhận không thu tiền 267.8 m2

ONT: Lâu dài; CLN: đến ngày 31/12/2063

Tách từ thửa số 188 tờ số 23, đã xây dựng nhà ở

BR 786845

CR 613832

281

23

88,3

ONT

Công nhận có thu tiền

Lâu dài

CR 613833

18

Ông: Nguyễn Sỹ Hùng
Bà: Phạm Thị Thao

Thôn Liên Tân, xã Thạch Kim

433

12

80

ONT

Công nhận có thu tiền

Lâu dài

Tách từ thửa số 177 tờ số 12, đã xây dựng nhà ở

BP 413385

CR 613836

434

12

100,1

ONT

CR 613835

19

Bà: Nguyễn Thị Hộ

Thôn Phú Mậu, xã Thạch Bằng

488

26

229

ONT

Công nhận có thu tiền

Lâu dài

Tách từ thửa số 184 tờ số 26, đã xây dựng nhà ở

BR 529040

CR 613860

489

26

237,2

ONT

BR 529040

CR 613878

20


Bà: Phạm Thị Dung

Thôn Phú Đông, xã Thạch Bằng

269

29

200

ONT

Công nhận có thu tiền

Lâu dài

Tách từ thửa số 73 tờ số 29, đã xây dựng nhà ở

BX 661939

CR 613829

270

29

364,4

ONT 100m2; CLN 264.4 m2

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 100 m2; Công nhận không thu tiền  264.4 m2

ONT: Lâu dài; CLN: đến ngày 30/6/2064

CR 613870

21

Ông: Nguyễn Văn Triết
Bà: Bùi Thị Pha

Thôn Hồng Thịnh, xã Thịnh Lộc

363

46

321,8

ONT 100m2; CLN 221.8 m2

Công nhận có thu tiền 100m2; Công nhận không thu tiền 221.8 m2

ONT: Lâu dài; CLN: đến ngày 27/6/2064

Tách từ thửa đất gốc số 141 đã xây dựng nhà ở

BR 533964

CR 613856

364

46

667,8

ONT 100m2; CLN 567.8m2

Công nhận có thu tiền 100m2; Công nhận không thu tiền 567.8m2

ONT: Lâu dài; CLN: đến ngày 27/6/2064

CR 613857

22

Ông: Trần Đình Long
Bà: Nguyễn Thị Thắm

Thôn Đồng Sơn, xã Mai Phụ

142

28

250,5

ONT 100m2; CLN 150.5 m2

Công nhận có thu tiền 100m2; Công nhận không thu tiền 150.5m2

ONT: Lâu dài; CLN: đến ngày 01/7/2064

Tách từ thửa số 77 tờ số 28, đã xây dựng nhà ở

CQ 091400

CR 613850

143

28

231,5

ONT 100m2; CLN 131.5 m2

Công nhận có thu tiền 100m2; Công nhận không thu tiền 131.5m2

CR 613851

23

Ông: Nguyễn Trọng Tùy
Bà: Nguyễn Thị Hiến

Thôn Quyết Thắng, xã An Lộc

48

22

471,6

ONT 200m2; CLN 271.6 m2

Nhận chuyển nhượng đất được công nhận có thu tiền 200m2; Nhận chuyển nhượng đất được công nhận không thu tiền 271.6m2

ONT: Lâu dài; CLN: đến ngày 01/7/2064

Đã xây dựng nhà ở

CR 384581

CR 613827

24

Ông: Nguyễn Duy Sơn
Bà: Nguyễn Thị Oanh

Thôn Chân Thành, xã An Lộc

59

24

238,7

ONT 100m2; CLN 138.7 m2

Nhận tặng cho đất được công nhận có thu tiền 100m2; Nhận tặng cho đất được công nhận không thu tiền 138.7m2

ONT: Lâu dài; CLN: đến ngày 01/7/2064

Đã xây dựng nhà ở

CR 384449

CR 613828

25

Ông: Ngô Đức Lương
Bà: Đặng Thị Hằng

Thôn Chân Thành, xã An Lộc

255

23

519,5

ONT 200m2; CLN 319.5 m2

Nhận tặng cho đất được công nhận có thu tiền 200 m2; Nhận tặng cho đất được công nhận không thu tiền 319.5m2

ONT: Lâu dài; CLN: đến ngày 04/12/2063

Đã xây dựng nhà ở

BP 533035

CR 613868

26

Ông: Nguyễn Trọng Cương
Bà: Nguyễn Thị Nuôi

Thôn Thống Nhất, xã An Lộc

350

21

297,8

ONT 100m2; CLN 197.8 m2

Công nhận có thu tiền 100m2; Công nhận không thu tiền 197.8m2

ONT: Lâu dài; CLN: đến ngày 01/7/2064

Tách từ thửa đất gốc số 149 đã xây dựng nhà ở

CR 384566

CR 613897

351

21

669,9

ONT 100m2; CLN 569.9 m2

Công nhận có thu tiền 100m2; Công nhận không thu tiền 569.9 m2

CR 613898

27

Ông: Nguyễn Đình Hải
Bà: Nguyễn Thị Nghị

Thôn 2, xã Bình Lộc

401

18

1101

ONT 100m2; CLN 1001.1 m2

Công nhận có thu tiền 100m2; Công nhận không thu tiền 1001.1 m2

ONT: Lâu dài; CLN: đến ngày 31/12/2063

Tách từ thửa đất gốc số 159 đã xây dựng nhà ở

BR 786872

CR 613822

400

18

226,1

ONT 100m2; CLN 126.1 m2

Công nhận có thu tiền 100m2; Công nhận không thu tiền 126.1 m2

CR 613834

28

Ông: Nguyễn Khắc Thu
Bà: Nguyễn Thị Sương

Thôn Yên Định, xã Thịnh Lộc

549

51

400,9

ONT 100m2; CLN 300.9m2

Công nhận có thu tiền 100m2; Công nhận không thu tiền 300.9m2

ONT: Lâu dài; CLN: đến ngày 06/11/2049

Tách từ thửa đất gốc số 135 tờ số 51, đã xây dựng nhà ở

P 771431

CR 613895

548

51

422,1

ONT 100m2; CLN 322.1m2

Công nhận có thu tiền 100m2; Công nhận không thu tiền 322.1m2

CR 613880

29

Ông: Nguyễn Công Hưng
Bà: Trần Thị Đào

Thôn Liên Giang, xã Thạch Mỹ

139

57

587,8

ONT 200 m2; CLN 387,8 m2

Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước Công nhận có thu tiền 200 m2; Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước Công nhận không thu tiền 387,8 m2

ONT: Lâu dài; CLN: đến ngày 27/6/2064

Đã có nhà ở

BV 662811

CR 613931

30

Ông: Trần Quốc Hưng
Bà: Nguyễn Thị Phúc

Thôn Long Hải, xã Thạch Kim

302

9

75

ONT

Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước Công nhận có thu tiền

Lâu dài

Tách ra từ thửa đất gốc số 32 đã có nhà ở

CR 384524

CR 613930

31

Ông: Nguyễn Xuân Thân

Thôn Tân Quý, xã Hộ Độ

219

28

560

ONT

Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

Lâu dài

BS 586625, BC 872500, BS 586676

CR 613796

Ông: Nguyễn Xuân Thân

218

28

560

ONT

CR 613796

32

Ông: Trần Xuân Lĩnh
Bà: Trần Thị Minh

Thôn Trung Nghĩa, xã Thạch Bằng

250

34

137,7

ONT: 100m2; CLN: 37.7 m2

Công nhận có thu tiền 100m2; Công nhận không thu tiền 37.7 m2

ONT:: Lâu dài; đất trồng cây lâu năm: đến ngày 15/10/2043

Thửa đất gốc đã có nhà ở

BR 383241

CR 613881

251

34

341,8

ONT: 100m2; CLN: 241.8m2

Công nhận có thu tiền 100m2; Công nhận không thu tiền  241.8m2

BR 383241

CR 613841

252

34

122,3

ONT: 75m2; CLN: 47.3 m2

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 75m2; Công nhận không thu tiền 47.3m2

BR 383241

CR 613882

33

Ông: Nguyễn Văn Bảo Nhật

Thôn Xuân Khánh, xã Thạch Bằng

104

30

278,4

ONT

Nhận chuyển nhượng đất được công nhận có thu tiền

Lâu dài

Tách ra từ thửa
gốc  đã xây dựng

BC 872910

CR 613975

Tổng cộng 33 hồ sơ /47 giấy chứng nhận

13946,2Ý kiến bạn đọc