Thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh

16:19 08/07/2019
Aa

DANH SÁCH ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT,

QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Kèm theo đề nghị của Văn phòng Đăng ký đất đai tại Tờ trình số 554 /TTr-VPĐKĐĐ ngày 08/7/2019)

TT

Người đề nghị cấp GCN

Địa chỉ thửa đất

Thông tin thửa đất

Thông tin tài sản

Số seri

Thửa đất số

Tờ BĐ số

Diện tích

Mục đích sử dụng

Nguồn gốc sử dụng

Thời hạn sử dụng

GCN cũ

GCN mới

1

Bà: Nguyễn Thị Sen
Ông: Cao Thanh Tâm

Thôn Mỹ Thuận, xã Kỳ Sơn

189

70

236

ONT: 100m2; CLN: 136m2

Được tặng cho đất công nhận có thu tiền 100m2; Được tặng  cho đất công nhận không thu tiền: 136m2

ONT: Lâu dài;
CLN: Đến ngày 15/10/2043

Thửa đất công nhận đã có nhà ở

BU 754321

CR 520460

2

Ông: Nguyễn Văn Thùa
Bà: Mai Thị Oanh

190

70

1288,9

ONT: 300m2; CLN: 988,9m2

Nhận thừa kế đất công nhận có thu tiền 300 m2 ; Nhận thừa kế đất công nhận không thu tiền: 988,9m2

CR 520465

3

Bà: Nguyễn Thị Nghĩa

Thôn Hoàng Dụ, xã Kỳ Khang

172

74

479,8

ONT:  100m2; CLN: 379,8m2

Công nhận có thu tiền 100 m2 ; Công nhận không thu tiền: 379,8m2

ONT: Lâu dài;
CLN: Đến ngày 15/10/2043

Thửa đất công nhận đã xây dựng nhà ở

BY 319757

CR 520362

173

74

1239,6

ONT: 200m2;
CLN: 1039,6m2

Công nhận có thu tiền 200 m2 ;Công nhận không thu tiền: 1039,6m2

CR 520363

4

Ông: Hoàng Thanh Bình
Bà: Nguyễn Thị Thuận

Thôn Phú Minh, xã Kỳ Phú

176

57

418,4

ONT: 200m2;
CLN: 157m2; BHK: 61,4m2

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 200 m2; Nhận chuyển nhượng đất công nhận không thu tiền: 218,4m2

ONT: Lâu dài;
CLN: Đến ngày 11/02/2045;
BHK: 11/02/2045

Thửa đất công nhận đã xây dựng nhà ở

CO 419187

CR 520041

5

Ông: Nguyễn Xuân Sơn
Bà: Trần Thị Dỡn

Thôn Nam Tiến, xã Kỳ Bắc

491

62

476

ONT: 120m2; CLN: 356m2

Công nhận có thu tiền 120 m2 ;Công nhận không thu tiền: 356m2

ONT: Lâu dài;
CLN: Đến ngày 15/10/2043

Thửa đất công nhận đã xây dựng nhà ở

BU 953604

CR 520455

6

Ông: Nguyễn Văn Dũng
Bà: Nguyễn Thị Thùy

490

62

290,9

ONT: 80m2; CLN: 210,9m2

Được tặng cho đất công nhận có thu tiền 80m2; Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất: 210,9m2

CR 520454

7

Ông: Nguyễn Văn Tương
Bà: Dương Thị Hoa

Thôn Sơn Trung 2, xã Kỳ Sơn

355

39

2296,3

ONT: 400m2; CLN: 1896,3m2

Được tặng cho đất công nhận có thu tiền 400m2; Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất: 1896,3m2

ONT: Lâu dài;
CLN: Đến ngày 15/10/2043

Thửa đất công nhận đã xây dựng nhà ở

BU 754534

CR 520498

8

Ông: Trần Công Tưởng
Bà: Nguyễn Thị Hương

Thôn Minh Châu, xã Kỳ Hợp

508

4

13741

RSX

Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

Đến ngày 31/12/2065

CĐ 112190

CR 520065

9

Ông: Lê Văn Cầm
Bà: Nguyễn Thị Thuận

Thôn Thanh Sơn, xã Kỳ Văn

153

62

716,8

ONT: 300m2; CLN: 416,8m2;

Được tặng cho đất công nhận có thu tiền 300m2; Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất: 416,8m2

ONT: Lâu dài;
CLN: Đến ngày 15/01/2066

Thửa đất công nhận đã xây dựng nhà ở

CO 370178

CR 520352

10

Bà: Nguyễn Thị Trâm Anh
Ông: Nguyễn Đình Thắng

Thôn Phú Lợi, xã Kỳ Phú

55

53

299,1

ONT

Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

Lâu dài

BU 812810

CR 520048

11

Ông: Nguyễn Dũng
Bà: Nguyễn Thị Sính

Thôn Đồng Tiến, xã Kỳ Đồng

323

31

713,9

CLN

Công nhận không thu tiền

ONT: Lâu dài
CLN: Đến ngày 21/02/2048

Thửa đất công nhận đã xây dựng nhà ở

CK 004163

CR 520400

322

31

503,5

ONT: 100m2; CLN: 403,5m2

Công nhận có thu tiền 100m2;  Công nhận không thu tiền: 403,5m2

CR 520399

321

31

464,8

ONT: 100m2; CLN: 364,8m2

Công nhận có thu tiền 100m2;  Công nhận không thu tiền: 364,8m2

CR 520398

12

Bà: Trần Thị Họa

Thôn Lê Lợi, xã Kỳ Xuân

406

18

160,2

ONT: 100m2;
CLN: 60,2m2

Công nhận có thu tiền 100 m2; Công nhận không thu tiền: 60,2m2

ONT: Lâu dài;
CLN: Đến ngày 15/10/2043

Thửa đất đã xây dựng nhà ở

BV 862471

CR 520360

Thôn Lê Lợi, xã Kỳ Xuân

405

18

186,3

ONT: 100m2; CLN: 86,3m2

Công nhận có thu tiền 100 m2; Công nhận không thu tiền: 86,3m2

CR 520359

Thôn Lê Lợi, xã Kỳ Xuân

404

18

274,7

ONT: 200m2;
CLN: 74,7m2

Công nhận có thu tiền 200 m2; Công nhận không thu tiền: 74,7m2

CR 520358

13

Ông: Ngô Xuân Hồng
Bà: Hoàng Thị Diên

Thôn Mỹ Liên, xã Kỳ Văn

89

39

310,9

ONT: 200m2;
CLN: 110,9m2

Được tặng cho đất công nhận có thu tiền 200 m2; Được tặng cho đất công nhận không thu tiền: 110,9m2

ONT: Lâu dài;CLN: Đến ngày 26/6/2062

Thửa đất đã xây dựng nhà ở

CO 419428

CR 520500

14

Bà: Phạm Thị Thuận

Thôn Bình Lợi, xã Kỳ Tiến

318

18

1167,1

ONT: 200m2;
CLN: 967,1m2

Công nhận có thu tiền 200m2; Công nhận không thu tiền: 967,1m2

ONT: Lâu dài;CLN: Đến ngày 15/10/2043

Thửa đất công nhận đã có nhà ở

AE 174504

CR 520472

15

Ông: Cao Tiến Dũng
Bà: Hoàng Thị Nguyệt

xã Kỳ Giang

27

21

1954,5

BHK

Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

Đến ngày 01/8/2065

CD 964344

CR 520491

71

21

2118,8

72

21

2271,5

Tổng 15 hồ sơ/20 giấy chứng nhận

31609Ý kiến bạn đọc