Ngày
Giờ
Nội dung
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
đính kèm
09/08/2022
08:00
Họp thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Đ/c Sơn - PGĐ Theo GM số 353/GM-STNMT P. Giao ban Tầng 5 STNMT
08:00
Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 06 tháng triển khai Đề án 06/CP UBND Tỉnh Đ/c Điện - GĐ; VPĐK Đất đai TT Công báo
10/08/2022
07:30
Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW,số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Tỉnh ủy Đ/c Điện - GĐ VP Tỉnh ủy
14:00
Dự họp cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; các chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Trung ương Tỉnh ủy Đ/c Điện - GĐ VP Tỉnh uỷ