Ngày
Giờ
Nội dung
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
đính kèm
04/03/2024 Thứ 2
14:30
Họp lấy ý kiến tham mưu xử lý kiến nghị của Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 883/UBND-KT ngày 21/02/2024 Đ/c Huấn - GĐ Theo GM số 117/GM-STNMT Phòng Giao ban tầng 5 STNMT