Bảng giá đất

16:47 07/01/2020

Nghị quyết 172/2019/HĐND Hà Tĩnh Thông qua Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Quyết định 61/2019/QĐ-UBND Hà Tĩnh về việc ban hành Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

10:25 28/07/2017

QĐ 01/2017/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 94/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

10:19 28/07/2017

QĐ 94/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 Về việc ban hành Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh