Tuyên truyền pháp luật

15:03 01/03/2024

Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường năm 2024

08:10 29/02/2024

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch về việc đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến các thủ tục hành chính ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2024

08:02 29/02/2024

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1261/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hiện đại hóa Ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2025 và thời kỳ 2026-2030”.

11:04 23/02/2024

Ngày 30/01/2024 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 274/QĐ-BTNMT về việc việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TN&MT trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023, theo đó Bộ TN&MT đã Công bố danh mục...

11:01 23/02/2024

Trong năm 2023 có 15 tổ chức cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, trong đó Chánh Thanh tra Sở đã xử phạt vi phạm hành chính với 14 tổ chức cá nhân và tham mưu chủ tịch UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 tổ chức với tổng số...

10:56 22/02/2024

Cập nhập các văn bản mới của Bộ Tài nguyên và Môi trường

10:39 22/02/2024

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản

15:17 19/02/2024

Bộ Tài nguyên và Môi trường Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2023

09:07 30/01/2024

Ngày 29/01/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 306/QĐ-UBND Về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nội dung liên quan trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

07:19 11/01/2024

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh thông báo mời các tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể các công trình, dự án theo quy định của pháp luật về đấu thầu

09:16 08/01/2024

Ngày 29/12/2023, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch hành động số 588/KH-UBND về bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

16:04 05/01/2024

Thực thi quy định những điều đảng viên không được làm