CƠ CẤU TỔ CHỨC
Giám đốc sởÔng Lê Ngọc Huấn

Email: lengochuan.stnmt@hatinh.gov.vn

Điện thoại CQ: 02393.899.919

Điện thoại DĐ:

Phó Giám đốc sởÔng Phan Lam Sơn

Email: sonpl.stnmt@hatinh.gov.vn

Điện thoại CQ: 02393.609.995

Điện thoại DĐ: 0912.136.185

Phó Giám đốc sởÔng Trần Hữu Khanh

Email: khanhth.stntm@hatinh.gov.vn

Điện thoại CQ: 02393.816.789

Điện thoại DĐ: 0913.097.789

Phó Giám đốc sởÔng Nguyễn Ngọc Hoạch

Email: hoachnn.stnmt@hatinh.gov.vn

Điện thoại CQ:

Điện thoại DĐ: 0913.054.058

Phó Giám đốc sởÔng Trương Văn Cường

Email: cuongtv.stnmt@hatinh.gov.vn

Điện thoại CQ:

Điện thoại DĐ: 0912.625.802

Phòng Thuộc Sở

Chánh Văn phòngÔng Đặng Hữu Bình

Email: binhdh.stnmt@hatinh.gov.vn

Điện thoại CQ:

Điện thoại DĐ: 0914.159.329

Chánh Thanh traBà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Email: hanhntm.stnmt@hatinh.gov.vn

Điện thoại CQ: 2.393.857.974

Điện thoại DĐ: 0987.836.837

Trưởng phòngÔng Trần Hậu Nghĩa

Email: nghiath.stnmt@hatinh.gov.vn

Điện thoại CQ: 2.393.857.962

Điện thoại DĐ: 0915.082.137

Phó Trưởng phòngÔng Lê Văn Hòa

Email: hoalv.stnmt@hatinh.gov.vn

Điện thoại CQ:

Điện thoại DĐ: 0913.294.393

Trưởng phòngÔng Phạm Hữu Tình

Email: tinhph.stnmt@hatinh.gov.vn

Điện thoại CQ: 02393.891.820

Điện thoại DĐ: 0914.258.169

Trưởng phòngÔng Lê Anh Đức

Email: ducla.stnmt@hatinh.gov.vn

Điện thoại CQ:

Điện thoại DĐ: 0983.450.366

Trưởng phòngÔng Nguyễn Văn Thành

Email: thanhnv.stnmt@hatinh.gov.vn

Điện thoại CQ: 02393.858.402

Điện thoại DĐ: 0904.463.092

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

Giám đốcÔng Hồ Nhật Lệ

Email: lehn.stnmt@hatinh.gov.vn

Điện thoại CQ:

Điện thoại DĐ: 0912.106.341

Giám đốcÔng Trần Ngọc Sơn

Email: sontn.stnmt@hatinh.gov.vn

Điện thoại CQ: 02393.767.276

Điện thoại DĐ: 0941.095.668

Giám đốcÔng Nguyễn Cao Sâm

Email: samnc.stnmt@hatinh.gov.vn

Điện thoại CQ: 02393.890.397

Điện thoại DĐ: 0912.575.333