Đánh giá khí hậu tỉnh Hà Tĩnh và Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

14:39 06/09/2023
Aa

Nhiệm vụ “ Cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” và “Báo cáo Đánh giá khí hậu tỉnh Hà Tĩnh” là nhiệm vụ nằm trong chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định 1670/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2017, được triển khai theo Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 và Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 của UBND tỉnh. Đến nay cả hai nhiệm vụ đã được UBND tỉnh phê duyệt Quyết định số 864/QĐ-UBND 13/4/2023 ban hành phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 UBND tỉnh phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ Đánh giá khí hậu tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó nhiệm vụ về đánh giá khí hậu nhằm mục tiêu đánh giá hiện trạng khí hậu tỉnh Hà Tĩnh đến năm cuối của thời kỳ đánh giá; đánh giá các dao động khí hậu và BĐKH tại tỉnh Hà Tĩnh; đánh giá các tác động của khí hậu, BĐKH và giải pháp thích ứng với BĐKH, giải pháp giảm nhẹ khí nhà kính; đánh giá mức độ phù hợp và mức độ sử dụng kịch bản biến đổi khí hậu trong kỳ đánh giá; Đề xuất một số giải pháp ứng phó với các điều kiện khí hậu cực đoan phù hợp với điều kiện tự nhiên của Hà Tĩnh nhằm đảm bảo phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh. Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã đề ra các mục tiêu: Xác định cụ thể được các thách thức và cơ hội của biến đổi khí hậu đối với quá trình phát triển của ngành, lĩnh vực và địa phương; Rà soát, điều chỉnh, lồng ghép yếu tố biến đổi khí hậu trong chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng, tỉnh; Giảm mức độ dễ bị tổn thương và rủi ro trước tác động của biến đổi khí hậu thông qua nâng cao khả năng chống chịu và năng lực thích ứng của hệ thống tự nhiên, kinh tế và xã hội, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và khí hậu cực đoan gia tăng do biến đổi khí hậu; Nỗ lực đạt mục tiêu chung của Quốc gia về phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, tích cực đóng góp có trách nhiệm cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất; nâng cao chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Đạt một phần mục tiêu cụ thể trong thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu và cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (Hội nghị COP26), đồng thời làm cơ sở cho việc triển khai đồng bộ với Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nhiệm vụ đánh giá khí hậu đã đề xuất được các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện của tỉnh Hà Tĩnh, Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh chính là việc cụ thể hóa nhiệm vụ theo lộ trình thực hiện những đóng góp do Việt Nam các cam kết với cộng đồng quốc tế thực hiện Thỏa thuận Paris và phù hợp với mục tiêu, quan điểm,… định hướng có tầm nhìn đến 2050 thuộc các chương trình, chiến lược kinh tế - xã hội cấp Trung ương, cấp địa phương. Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tập trung vào các hành động thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, hoạt động nâng cao năng lực cụ thể, ưu tiên và cấp thiết nhằm đạt được các mục tiêu đã được xác định trong thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu và cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (Hội nghị COP26).

Lê Thị Tuyết Minh - Phòng TNN-B&HĐÝ kiến bạn đọc