Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khoá XVII

07/03/2017
Aa
Để chuẩn bị tốt các nội dung cho kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII, ngày 07/12, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết. Đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y - UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Trần Viết Hậu, Trưởng ban Kinh tế ngân sách Hội đồng

nhân dân tỉnh phát biểu

Tại cuộc làm việc, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 3; Cụ thể: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2017; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết phê duyệt quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015; Báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2016 và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017; Báo cáo đánh giá tình hình đầu tư phát triển năm 2016, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của từng cấp ngân sách, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020; định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc Điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế chính sách huyện đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2017.

Nhìn chung, các báo cáo, tờ trình, đề án và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp lần này đã có đầy đủ hồ sơ, thủ tục, các căn cứ pháp lý liên quan, có tính cấp bách cần thiết, có ý nghĩa quan trọng tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quản lý điều hành ngân sách nhà nước và thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh. Nội dung các Tờ trình, Đề án và dự thảo Nghị quyết kèm theo đã được tổ chức nhiều cuộc họp lấy ý kiến và được cơ quan tư pháp thẩm định theo đúng trình tự, quy định pháp luật.


Đồng chí Nguyễn Thị Nhuần, thành viên Ban Kinh tế ngân sách phát biểu

Thảo luận tại cuộc làm việc, các đại biểu cơ bản đồng tình, thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban. Đồng thời, góp ý cụ thể vào nội dung các báo cáo thẩm tra, thống nhất nhận định đánh giá những kết quả đạt được trên các lĩnh vực, những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của tỉnh. Các đại biểu cũng đề nghị chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung trong các đề án, dự thảo nghị quyết, giúp HĐND có thêm thông tin làm căn cứ để xem xét trước khi thông qua các nghị quyết tại kỳ họp thứ 3; nhất là các dự thảo liên quan đến phân bổ thu chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2017, đề án chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng NTM...

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y đề nghị Ban thống nhất đánh giá đúng thực trạng tình hình KTXH, đưa vào báo cáo thẩm tra của Ban những đề xuất có tính thực tiễn giúp HĐND có thêm thông tin trước khi thông qua Nghị quyết... Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để chỉ đạo hoàn thiện báo cáo thẩm tra của Ban có chất lượng trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 3.

Lê Trang


Ý kiến bạn đọc