Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Hạ tầng khu dân cư Đồi Mốt, phường Thạch Linh và xã Thạch Trung

23/04/2024
Aa

Căn cứ Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 Về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nội dung liên quan trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường đăng tải nội dung tham vấn đánh giá tác động môi trường của Dự án Hạ tầng khu dân cư Đồi Mốt, phường Thạch Linh và xã Thạch Trung. T heo đề nghị tai Văn bản số 185/QLDA-KTGS ngày 23/4/2024 của Ban QLDA Đầu tư Xây dựng và Phát triển quỹ đất Thành phố Hà Tĩnh.

(Kèm theo Dự thảo báo cáo ĐTM)

Thời gian lấy ý kiến: Kể từ ngày 24/4/2024 đến hết ngày 08/5/2024

Nội dung đóng góp ý kiến của các tổ chức, cá nhân khi tham gia ý kiến, xin vui lòng gửi nội dung theo mẫu dưới bài viết hoặc gửi về địa chỉ Gmail: bbt.stnmtht@gmail.comÝ kiến bạn đọc