Văn bản chỉ đạo

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm
1878/TB-VPĐKĐĐ 10/12/2019 Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Về việc huỷ bổ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác...
1879/TB-VPĐKĐĐ 10/12/2019 Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Về việc huỷ bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất...
1880/TB-VPĐKĐĐ 10/12/2019 Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Về việc huỷ bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất...
Số 284/TB-PTQĐ 25/11/2019 Trung tâm PTQĐ về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất của 16 lô đất thuộc Dự án chỉnh trang đô thị phía...
1641/QĐ-VPĐKĐĐ 13/11/2019 Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Về việc huỷ bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất...
1642/QĐ-VPĐKĐĐ 13/11/2019 Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Về việc huỷ bỏ và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn...
3468/STNMT-CCBĐ 13/11/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc lấy ý kiến về hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt hệ thống thuỷ lợi Rào Trổ
1626/TB-VPĐKĐĐ 11/11/2019 Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Về việc huỷ bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất...
1541/TB-VPĐKĐĐ 31/10/2019 Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Về việc huỷ bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất...
1542/TB-VPĐKĐĐ 31/10/2019 Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Về việc huỷ bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất...
1547/TB-VPĐKĐĐ 31/10/2019 Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Về việc huỷ bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất...
1480/TB-VPĐKĐĐ 21/10/2019 Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Về việc huỷ bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất...
439/QĐ-STNMT 21/10/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường
Số 697/TB-STNMT 17/10/2019 Sở Tài nguyên Môi trường Hà Tĩnh THÔNG BÁO Tuyển dụng công chức tỉnh năm 2019 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thu hút,...
1412/TB-VPĐKĐĐ 14/10/2019 Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Về việc huỷ bổ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất...
1413/TB-VPĐKĐĐ 14/10/2019 Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Về việc huỷ bỏ GIấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất...
1414/TB-VPDKĐĐ 14/10/2019 Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Về việc huỷ bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất...
1409/TB-VPDKĐĐ 11/10/2019 Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Về việc huỷ bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất...
1366/TB-VPĐKĐĐ 08/10/2019 Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Về việc huỷ bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Uỷ ban nhân dân xã Hương Long tại xã Hương Long,...
1367/TB-VPĐKĐĐ 08/10/2019 Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Về việc huỷ bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Trường THCS Hương Long tại xã Hương Long, huyện...