Thông tin chuyên ngành

07/06/2024

Bộ TN&MT vừa ban hành Văn bản số 3263/BTNMT-TNN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Tài nguyên nước.

05/06/2024

Ngày 04/6/2024 Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 61/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh

04/06/2024

Ngày 24/5/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BTNMT Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

29/05/2024

Ngày 28/05/2024, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 2982/UBND-NL3 về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05/6 và Tháng hành động vì môi trường năm 2024. Theo đó yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND cấp huyện tổ chức các hoạt...

24/05/2024

Trường hợp nào phải xác định, công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt?

24/05/2024

Quy định mới về tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

24/05/2024

Quy định về điều tra cơ bản tài nguyên nước

23/05/2024

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2024

16/05/2024

Công khai lấy ý kiến Kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2025 tỉnh Hà Tĩnh

15/05/2024

Hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024

14/05/2024

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng và lấy ý kiến tổ chức, cá nhân về Dự thảo Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hồ sơ địa chính.

03/05/2024

Phê duyệt và công bố kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo năm 2023