Dự án VILG

03/02/2021

Ban quản lý dự án Ban Quản lý dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai" tỉnh Hà Tĩnh được thành lập theo Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Ban Quản lý dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất...

03/02/2021

Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai vay vốn ngân hàng Thế giới (Dự án VILG) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án tại Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 30/5/2016.