Quyết định công bố TTHC

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm
2764/QĐ-UBND 24/10/2023 UBND Tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ...
2081/QĐ-UBND 01/09/2023 UBND Tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước và lĩnh vực Khí tượng...
1910/QĐ-UBND 11/08/2023 UBND Tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết...
583/QĐ-UBND 15/03/2023 UBND Tỉnh Quyết định về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được ban hành mới, bị bãi bỏ về...
321/QĐ-UBND 10/02/2023 UBND Tỉnh Quyết định về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ...
1118/QĐ-UBND 01/06/2022 UBND Tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung (lĩnh vực: Đo đạc và bản...
781/QĐ-UBND 18/04/2022 UBND Tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên...
2157/QĐ-UBND 24/05/2021 UBND Tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực biển, hải đảo, tài nguyên nước và khí...
3219/QĐ-UBND 24/09/2020 UBND Tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản...