Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm
07/2019/TT-BTNMT 05/07/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật Đo khống chế ảnh viễn thám
08/2019-TT-BTNMT 05/07/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằngảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000,...
09/2019/TT-BTNMT 05/07/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia
33/2019/QĐ-UBND 17/06/2019 UBND tỉnh Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, ban hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà...
1417/QĐ-UBND 15/05/2019 UBND tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của...
14/2019/QĐ-UBND 15/03/2019 UBND tỉnh Ban hành Bộ đơn giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
16/VBHN-BTNMT 12/03/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc bản đồ
01/2019/TT-BTNMT 08/03/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 và Thông tư...
11/ 2019/QĐ-UBND 29/01/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
08/2019/QĐ-UBND 28/01/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ủy quyền xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh
27/2018/TT-BTNMT 25/01/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông Tư Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
09/VBHN-BTNMT 22/01/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nghị định quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
12/VBHN-BTNMT 22/01/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nghị định quy định về giá đất
13/VBHN-BTNMT 22/01/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai
14/VBHN-BTNMT 22/01/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
27/2018/TT-BTNMT 15/01/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
32/2018/TT-BTNMT 15/01/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử...
03/2019/NĐ-CP 04/01/2019 Chính Phủ Nghị định về hoạt động viễn thám
35/2018/TT-BTNMT 28/12/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại
28/2018/TT-BTNMT 26/12/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật công tác bay đo từ và trọng lực trong hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và...