Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm
88/NQ-HĐND 18/07/2018 Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2018
90/NQ-HDND 18/07/2018 Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị Quyết thông qua quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030
05/2018/L-CTN 25/06/2018 Luật đo đạc bản đồ
23/ 2018/QĐ-UBND 15/06/2018 UBND Tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định...
22/ 2018/QĐ-UBND 04/06/2018 UBND Tỉnh Hà Tĩnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
15/2018/QĐ-UBND 11/05/2018 Uỷ ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại các khu kinh tế, khu công...
11/2018/QĐ-UBND 11/04/2018 UBND tỉnh Ban hành Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
01/2018/TT-BTNMT 07/02/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar
1/2018/QĐ-UBND 08/01/2018 UBND tỉnh Về việc ủy quyền xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh
2/2018/QĐ-UBND 08/01/2018 UBND tỉnh Về việc quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên...
74/2017/TT-BTNMT 29/12/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư quy định kỹ thuật về lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ
Thông báo 200/TB-BTNMT 11/12/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh về một...
55/2017/TT-BTNMT 08/12/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính
60/2017/TT-BTNMT 08/12/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn
Thông tư 53/2017/TT-BTNMT 04/12/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài nguyên...
51/2017/TT-BTNMT 30/11/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy...
Thông tư 48/2017/TT-BTNMT 20/11/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật khí tượng trên cao và ra đa thời tiết
51/2017/QĐ-UBND 17/11/2017 UBND tỉnh Về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ tỉnh Hà Tĩnh
46/2017/TT-BTTNMT 23/10/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính
Thông tư 40/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thuỷ văn, hải văn, môi trường...