Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm
1/2022/QĐ-UBND 05/01/2022 UBND Tỉnh Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
52/2021/QĐ-UBND 26/11/2021 UBND Tỉnh Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường
15/2021/QĐ UBND 25/03/2021 UBND Tỉnh Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
822/STNMT-ĐĐ1 15/03/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường HƯỚNG DẪN Xây dựng phương án điều tra, rà soát, tổng hợp và phê duyệt quỹ đất sản xuất nông nghiệp thuộc quỹ...
37/2020/QĐ-UBND 01/12/2020 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định một số nội dung của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền của...
37/2020/QĐ-UBND 01/12/2020 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định một số nội dung của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền của...
3888/HD-STNMT 12/11/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường HƯỚNG DẪN Về việc công nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử...
04/VBHN-BTNMT 09/07/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Về Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn
1444/QĐ-BTNMT 01/07/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ; hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh...
53/2020/NĐ-CP 01/07/2020 Thủ tướng Chính phủ Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
107/2020/QH14 10/06/2020 Quốc Hội Về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24...
04/2020/TT-BTNMT 03/06/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh
03/2020/TT- BTNMT 29/05/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia
03/VBHN-BTNMT 11/05/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nghị định về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu...
02/VBHN-BTNMT 11/05/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nghị định về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu di truyền và sản phẩm sinh vật biến đổi gen
36/2020/NĐ-CP 10/05/2020 Thủ tướng Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
36/2020/TT-BTC 05/05/2020 Liên bộ TNMT- TC Thông tư Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nưóc; xả nước thải...
01/2020/TT-BTNMT 29/04/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước
12/ 2020/QĐ-UBND 20/04/2020 UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường
48/2020/NĐ-CP 14/04/2020 Chính Phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi...