Thủ tục hành chính
Stt Tên thủ tục Lĩnh vực thực hiện
1 Quyết định số: 1417/QĐ-UBND,ngày 15 tháng 5 năm 2019.Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, Văn phòng đăng ký đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Lĩnh vực đất đai
2 15.Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với những trường hợp đã có giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước trước ngày Nghị định số 82/2017/NĐ-CP có hiệu lực Lĩnh vực tài nguyên nước
3 1.Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất Lĩnh vực Giao dịch bảo đảm
4 2.Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận Lĩnh vực Giao dịch bảo đảm
5 3.Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận Lĩnh vực Giao dịch bảo đảm
6 4.Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở Lĩnh vực Giao dịch bảo đảm
7 5.Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai Lĩnh vực Giao dịch bảo đảm
8 6.Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký Lĩnh vực Giao dịch bảo đảm
9 7.Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp Lĩnh vực Giao dịch bảo đảm
10 8.Xoá đăng ký thế chấp Lĩnh vực Giao dịch bảo đảm
11 9.Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký Lĩnh vực Giao dịch bảo đảm
12 10.Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở Lĩnh vực Giao dịch bảo đảm
13 1.Cấp Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Lĩnh vực Khí tượng thủy văn
14 2.Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Lĩnh vực Khí tượng thủy văn
15 3.Cấp lại Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Lĩnh vực Khí tượng thủy văn
16 1.Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm Lĩnh vực tài nguyên nước
17 2.Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm Lĩnh vực tài nguyên nước
18 3.Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm Lĩnh vực tài nguyên nước
19 4.Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm Lĩnh vực tài nguyên nước
20 5.Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm; Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ngày đêm Lĩnh vực tài nguyên nước
21 6.Gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm; Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ngày đêm Lĩnh vực tài nguyên nước
22 7.Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác Lĩnh vực tài nguyên nước
23 8.Gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác Lĩnh vực tài nguyên nước
24 9.Cấp lại Giấy phép hoạt động tài nguyên nước (Giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển; Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước). Lĩnh vực tài nguyên nước
25 10.Cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Lĩnh vực tài nguyên nước
26 11.Gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Lĩnh vực tài nguyên nước
27 12.Cấp lại Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất Lĩnh vực tài nguyên nước
28 13.Lấy ý kiến cấp tỉnh đối với các dự án đầu tự có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng bờ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh Lĩnh vực tài nguyên nước
29 14.Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước Lĩnh vực tài nguyên nước
30 1.Giao khu vực biển Lĩnh vực biển và hải đảo