Thủ tục hành chính
Stt Tên thủ tục Lĩnh vực thực hiện
1 1. Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Lĩnh vực Môi Trường
2 1. Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Lĩnh vực Môi Trường
3 2. Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Lĩnh vực Môi Trường
4 2. Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Lĩnh vực Môi Trường
5 3. Chứng nhận cơ sở đã hoàn thành việc thực hiện các biện pháp xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Lĩnh vực Môi Trường
6 3. Chứng nhận cơ sở đã hoàn thành việc thực hiện các biện pháp xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Lĩnh vực Môi Trường
7 4. Thu phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp Lĩnh vực Môi Trường
8 4. Thu phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp Lĩnh vực Môi Trường
9 5. Thẩm định Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) Lĩnh vực Môi Trường
10 5. Thẩm định Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) Lĩnh vực Môi Trường
11 6. Thẩm định và Phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Lĩnh vực Môi Trường
12 6. Thẩm định và Phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Lĩnh vực Môi Trường
13 7. Xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường Lĩnh vực Môi Trường
14 7. Xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường Lĩnh vực Môi Trường
15 8. Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án. Lĩnh vực Môi Trường
16 8. Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án. Lĩnh vực Môi Trường
17 9. Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Lĩnh vực Môi Trường
18 9. Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Lĩnh vực Môi Trường
19 10. Chấp thuận về môi trường trong trường hợp chủ dự án có những thay đổi về tăng quy mô, công suất; thay đổi công nghệ hoặc bổ sung ngành nghề đầu tư vào khu công nghiệp. Lĩnh vực Môi Trường
20 10. Chấp thuận về môi trường trong trường hợp chủ dự án có những thay đổi về tăng quy mô, công suất; thay đổi công nghệ hoặc bổ sung ngành nghề đầu tư vào khu công nghiệp. Lĩnh vực Môi Trường
21 11. Thẩm định và Phê duyệt Phương án cải tạo phục hồi môi trường/Phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung. Lĩnh vực Môi Trường
22 11. Thẩm định và Phê duyệt Phương án cải tạo phục hồi môi trường/Phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung. Lĩnh vực Môi Trường
23 1. Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất) Lĩnh vực Giao dịch bảo đảm
24 1. Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất) Lĩnh vực Giao dịch bảo đảm
25 2. Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai Lĩnh vực Giao dịch bảo đảm
26 2. Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai Lĩnh vực Giao dịch bảo đảm
27 3. Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận Lĩnh vực Giao dịch bảo đảm
28 3. Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận Lĩnh vực Giao dịch bảo đảm
29 4. Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu Lĩnh vực Giao dịch bảo đảm
30 4. Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu Lĩnh vực Giao dịch bảo đảm